Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 3.12.1799

Thorvaldsen havde indtil da fået bevilget i alt fire års stipendium. Kunstakademiets instruks af 23.8.1796 til Thorvaldsen meddelte, at han “nyder Academiets Rejse Stipendium 400r aarlig, for det første i 3 Aar”. I brev af 19.3.1799 fra Kunstakademiet blev stipendiet forlænget med yderligere et år, og med dette brev opnåede han altså i alt de seks års rejseunderstøttelse, som Akademiets stipendiater almindeligvis oppebar, se F. Meldahl & P. Johansen: Det kongelige Akademi for skjønne Kunster, 1700-1904, København 1904, supplement XXV (Reglement af 21.6.1771).
Når Thorvaldsen ikke fik de seks år bevilget fra starten af sin rejse, skyldtes det et forslag fra Abildgaard fra 1790 om, at rejsetiden for Akademiets “pensionærer”, dvs. stipendiater, blev indskrænket til tre år og kun forlængedes til fire, fem eller seks år, “naar den udenlands værende Elev ved usædvanlige Talenter, forenet med uafbrudt Flid, gav grundet Haab om at opnaae en høi Grad af Fuldkommenhed i sin Kunst”, se op.cit. p. 105.

Sidst opdateret 07.01.2013