8.12.1824

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Fonden ad usus publicos

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Thorvaldsen anbefaler historiemaleren Andreas Ludvig Koop.

Dokument

Den vedvarende Flid hvorved Historiemaler A KoopI søger at gjøre sig Opholdet i Rom nyttigt, og de gode Frembringelser i Konsten, som stedse mere og mere vise den fordelagtige Indflydelse, som Roms Mesterværker have bibragt hans Aand, gjør mig det stedse behageligere at anbefale denne flittige og genialske Landsmand til Hans Majestæt KongensII Naade, med det Ønske, at en fortsat allernaadigst Understøttelse maatte sætte ham istand til at naae det hæderlige MaalIII, hvortil hans Evner svare.

Albert Thorvaldsen

Rom d: 8t. December 1824.

Oversættelse af dokument

The lasting diligence with which historical painter A. Koop seeks to make useful his stay in Rome and his good products in art which increasingly demonstrate the favourable influence which the masterpieces of Rome have lent to his mind make it ever more pleasant to recommend this diligent countryman of genius to the grace of His Majesty the King with the wish that a continued most gracious support might enable him to reach the honest aim which corresponds to his abilities.

Albert Thorvaldsen

Rome, December 8th 1824


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Dette udkast til en anbefaling er skrevet med henblik på en af Koops mange ansøgninger til Fonden ad Usus Publicos, eftersom brevet er henvendt til “Hans Majestæt Kongen”, dvs. Frederik 6., der var den bestemmende myndighed i fonden. Koop opnåede støtte i årene 1821, 1824-1827 samt 1830-1832.


Brevet findes i dag kun i kopi på Thorvaldsens Museum, j.nr. 7 II 15 / 1936. Da der kun haves en kopi af brevets forside, er det ikke muligt at afgøre, hvorvidt anbefalingen har været sendt.

Dokumentstatus

Færdigt egenhændigt dokument

Arkivplacering

m35 II, nr. 14

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Den danske historiemaler Andreas Ludvig Koop.

  2. Dvs. Frederik 6., se evt. den generelle kommentar.

  3. Forventningerne til Koops geni blev dog ikke indfriede, idet han bl.a. aldrig blev agreeret ved Kunstakademiet og døde fattig i Rom.

Sidst opdateret 17.11.2015