12.3.1820

Afsender

Christian 8.

Afsendersted

Napoli

Afsenderinfo

Sort laksegl.

Modtager

C.F. Hansen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Sr Hochwohlgeb / Am Hrn Etatsrath Hansen / Ober-Baudirector, Ritter pp / Copenhagen / von Prinz Christian

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.
P.O. Brøndsted skal anvises 500 scudi for sit tilsynsførende arbejde med fremstillingen af gipsafstøbninger efter Thorvaldsens kunst til Akademiet.

Dokument

Hvad LundI angaaer da kan hans Fordeel at male Altartavlen til Frue Kirke ej komme i Betragtning med Hensyn til den fortrinlige Idee, der udentvivl bør have Fremgang men naar Kongen, som De skriver, vil give ham et ligesaa betydeligt Arbejde til Erstatning, saa synes mig man kunde lade ham udføre det paatænkte hvortil han allerede har forarbejdet saameget. Kan det ej strax anbringes i en Kirke saa kan det pryde Kongens Galerie. Til det fremmede Arbejde ved Slotskirken lykønsker jeg Dem og for det paatænkte ved Roeskilde Gravcapel takker jeg Dem. Den Forhaling som dette Arbejde har lidt er en gammel Sÿnd der maae afsones –
Eckersberg vist vistII indlægge sig Ære ved hans Malerier til Throngemakket og for Hoÿer skal det fornøje mig naar han kan tilfredsstilles ved Arbejde, men man bør ej antage eller betale noget Juskerie – Jeg haaber ikke at der er nogen Vanskelighed for Hetsch’s Optagelse til Medlem efter Fundatsens Forskrift, kun ønskede jeg at han vedblev sin Skole og hvis hans Curser i Mathematik og Perspektiv bifaldes saa vil længere for Deres Idee om hans Bequemhed til Professuren i Mathematik og Perspektiv nok kunne udføres maaskee efter min Hiemkomst – naar Rawert udtræder og man paa anden Maade kan tilfredsstille den saa villige Hansen som nu er Lector – Saa længe De er 1. Professor i Architectur kommer det temmelig ud paa et, hvem der er 2d Professor Hornbek eller Malling og naar denne ej vil gaae [xxxx] forbi saa kan jo Academiet med ald føje vælge Hornbek men han bør fritages for at læse Perspektiv
Naar Hetsch først er Medlem og Lector Hansen vil aftræde Perspektiven, eller Eleverne ere bedre tient dermed, hvilket er Hovedsagen, saa kunde, synes mig, Hetsch strax begÿnde denne Cursus; men saalænge Rawert sidder der maae vel Hansen læse Mathematik hos ham
Jeg har bedet Academiet at mindes Rentefondens Forøgelse og at sende mig særskildt Regnskab for samme.
Om 8 Dage afgaae vi til Rom og jeg skal der erindre at paadrive Afstøbningerne af Thorvaldsens ArbejderIII hvilke hidindtil have kostet i Udlæg 500 ScudiIV som maae anvises til BrøndstedV
Jeg befinder mig saare vel i dette guddommelige Clima og med min Kones Befindende gaaer det taaleligt dog i det hele bedre –
Jeg beder Dem hilse Gehr. Malling og Deres Familie og hvem der i Konstnersamfundet mindes mig med Deeltagelse, jeg glemmer sikkert ingen af dem, men forbliver i Særdeleshed Hr Etatsraad Deres


Neapel d 12 Marts 1820
forbundne og velvilligste
Christian Frederik


[tilføjet i margin:]
Haabet at see Dem med Thorvaldsen i Italien vilde være alt for glædeligt til at jeg turde troe det mueligt

Generel kommentar

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Arkivplacering

m30A, nr. 63

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Den danske maler J.L. Lund.

  2. Meningen skal sandsynligvis være: vil vist.

  3. Jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

  4. P.O. Brøndsted var blevet pålagt at føre “Tilsyn med og paaskynde og forsende Afstøbningerne af [Thorvaldsens] Værker” til Kunstakademiet, jf. brev af 2.10.1819 fra P.O. Brøndsted til Thorvaldsen.

  5. Den danske arkæolog, filolog og hofagent P.O. Brøndsted.

Sidst opdateret 10.09.2020