7.6.1805

Afsender

Christian 7.

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Christian 7. udnævner Thorvaldsen til professor i billedhuggerkunst ved Kunstakademiet i København.

Dokument

V i   C h r i s t i a n

den Syvende af Guds Naade Konge til Danmark

og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsteen, Stormarn Dytmarsken og Oldenburg; Gjøre vitterligt: At Vi allernaadigst have beskikket og forordnet, saa og hermed beskikke og forordne Billedhugger Bertel Thorvaldsen, der har de udi IndfødsrettenI fastsatte Egenskaber, til at være Professor i Billedhugger Konsten ved Vort Maler- Billedhugger og Bygnings-Academie i Vor Kongelige Residents Stad Kjøbenhavn, dog skal de 400r, som ere tillagte dette Professorat, ei tilfalde ham, førend han efter nærmere Ordre kaldes tilbage fra ItalienII, da disse 400r imidlertid tilfalde Academiets FondIII. Thi skal han være Os som sin absolute og souveraineIV Arve-Konge og Herre huldV og troe, Vores og Vort Kongelige Arvehuses Bedste søge, videVI og rammeVII, Skade og Fordærv af yderste Magt, Evne og Formue, hindre, forekommeVIII og afværge; I Særdeleshed skal han samme Embede med største Flid og Vindskibelighed betjene og forestaae, saa og ikke for nogen aabenbare, hvis samme hans Embeds Forretninger vedkommer og hemmelig bør at holdes, men sig derudi saavelsom udi alle andre Maader saaledes skikke og forholde, som det en ærekjær Professor og Kongelig troe Tjener egner og vel anstaaer og han agter at ansvare og bekjendt være efter den EedIX, han Os derpaa allerunderdanigst gjort og aflagt haver. Givet paa Vort Slot Friderichsberg den 7. Junii 1805.

Under Vor Kongelige Haand og Seigl

Christian R

––––––

KaasX

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ColdXI   KnudsenXII   BülowXIII   MonradXIV

No 3.
bestalling for Billedhugger Bertel Thorvaldsen at være herefter Professor i Billedhuggerkonsten ved det Kongl Maler-Billedhugger-og Bygnings Akademi i København

[på brevets forside, nederst midtfor]

= Uden Betaling

RønneXV

Generel kommentar

Dette er det officielle udnævnelsesdokument for Thorvaldsens post som billedhuggerprofessor ved Kunstakademiet i København. Foruden kongens underskrift er udnævnelsen signeret af gehejmestatsministeren og andre højtstående embedsmænd.

Udnævnelsen er formuleret i datidens ikke helt tilgængelige kancellisprog. For at klarlægge hvilke betingelser for Thorvaldsens ansættelse, der blev gjort gældende, følger her en oversigt:

Bortset fra, at Thorvaldsen ved lejlighed kunne blive kaldt hjem fra Italien, forekommer kravene til hans professorembede generelle og ukonkrete. Det skyldes delvis, at bureaukratiets standard-formularer automatisk er løbet skriveren i pennen. Passagen fra Thi skal han være Os… til …hindre, forekomme og afværge gentages fx ordret godt 14 år senere, da Thorvaldsen udnævnes til etatsråd 12.11.1819.
Den sidste betingelse – at han skulle holde en ed, han tilsyneladende havde afgivet – synes også at være stykke automatbureaukrati, da der ikke kendes nogen dokumentation for, at Thorvaldsen blev afkrævet en egentlig edsaflæggelse over for Kunstakademiet før sin rejse til Italien.
Der hentydes sandsynligvis til den hjemrejseforpligtelse (og ikke en ed), som stipendiater fra Kunstakademiet var pålagt, når de rejste fra Danmark, og som nævnes allerførst som den eneste, egentlige konkrete ansættelsesbetingelse. Dette gjaldt også for Thorvaldsen, selvom han 6.3.1804 midlertidigt var blevet løst fra kravet om tilbagerejse. Se mere om denne sag i Thorvaldsens forbliven i Rom omkring 1803-1804.
Tidligere skulle akademielever ved deres afrejse fra Danmark netop aflægge ed på, at de ikke ville tage arbejde for andre end den danske konge, når de rejste ud af landet på Kunstakademiets stipendium. Skriveren må have troet, at dette også havde været tilfældet for Thorvaldsen, og derfor automatisk indsat kravet om, at han skulle leve op eden.

Alt i alt synes formålet med de skrapt formulerede, men alligevel luftige krav til Thorvaldsens virke som professor ved Kunstakademiet tydeligvis at have været at indskærpe over for billedhuggeren, at han – trods sit ophold i udlandet – stadig var at betragte som dansk undersåt, og at han med sit virke først og fremmest skulle opfylde den danske konges ønsker.

Reelt kom Thorvaldsen kun til at virke som professor på Kunstakademiet i ganske få år, først under sit Danmarksophold 1819-20 fra den 5.10.1819 og igen senere efter sin ankomst til Danmark 17.9.1838.

Arkivplacering

m29 II, nr. 1

Thiele

Omtalt hos Thiele II, p. 20.

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Dvs. statsborgerskabet, som var blevet præciseret ved lov i 1776.
  Indfødsretten skulle i 1776 tjene til, at officielle embeder i Danmark kun blev beklædt med personer, der var født i Danmark, eller havde opnået dansk statsborgerskab.
  Man kunne derfor ikke dengang blive professor på Kunstakademiet uden at have dansk indfødsret.

 2. Denne bemærkning fastslår vilkårene for Thorvaldsens ophold i Italien: Han var formelt set at betragte som den danske konges undersåt, og han kunne derfor blive beordret til at rejse hjem til Danmark, hvis det blev fundet passende.
  Thorvaldsen havde imidlertid året før 6.3.1804 opnået en formel accept af sit fortsatte ophold i Rom, se mere om denne sag i Thorvaldsens forbliven i Rom omkring 1803-1804.
  Som bekendt endte det med, at Thorvaldsen blev i Rom lige så længe, som han selv ønskede det.

 3. Kunstakademiet havde selv bedt kongen om denne ordning, fordi Akademiets budget var så stramt, at man ikke havde råd til at aflønne en professor, der ikke opholdt sig i København. Lønnen blev ikke indefrosset, men brugt på andre driftsudgifter, som det indirekte fremgår.
  Se kommentaren til brev af 15.6.1805.

 4. Dvs. enevældige.

 5. Dvs. tro, trofast, hengiven, se betydning 2 af adjektivet huld i Ordbog over det danske Sprog.

 6. Dvs. give, yde, se denne betydning af verbet vide i Ordbog over det danske Sprog.

 7. Dvs. træffe, udtrykke, gengive på rette måde, korrekt, se betydning 2,3 af verbet ramme i Ordbog over det danske Sprog.

 8. Dvs. komme i forkøbet, hindre, se betydning 5.1 og 5.3. af verbet forekomme i Ordbog over det danske Sprog.

 9. Der hentydes sandsynligvis til den forpligtelse til at vende tilbage til Danmark, som gjaldt for Kunstakademiets stipendiater, der – ligesom Thorvaldsen – rejste udenlands.
  Der har næppe været tale om en egentlig edsaflæggelse fra hans side, i givet fald kendes der p.t. ikke nogen dokumentation herfor.

 10. Den danske statsminister Frederik Julius Kaas.

 11. Den danske embedsmand C.M.T. Cold.

 12. Den danske embedsmand Knudsen er p.t. ikke identificeret.

 13. Sandsynligvis den danske embedsmand Christopher Schøller Bülow (1770-1830).

 14. Den danske embedsmand Peter Johan Monrad.

 15. Sandsynligvis Andreas Rønne, der optræder i folketællingen over København 1801 som som 34-årig kopist i rentekammeret.

Sidst opdateret 11.06.2014