2.4.1811

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Rødt laksegl med utydeligt aftryk; formentlig et løbende dyr, muligvis af gemme.
Poststempler: II6 ROME og [xx] [AV]RIL

Modtager

Herman Schubart

Modtagersted

Pisa

Modtagerinfo

Udskrift: Al Suo Eccellenza / Il Sigr Barone de Schubart / Gran Croce dell’Ordine Reale di Dannebrogue / Ciamberlano di S: M: il Re di Danimarca Suo / Ministro Plenipotenziario, ed Intendente Ge-/nerale del Commercio Danese in Italie, nei / Porti del Levante, e del Mare Jonico / à / Pisa.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Rom d 2de April 1811

Høystærede Hr Kammerherre!

Jeg takker Deres Eccellenze ret hjertelig for Deres meget Venskabelige Brev af 15 Mart: Hvoraf jeg seer at De med Venskabs Iver vil tale min Sag hos vores gode Konge der om er jeg overbevist: saa at jeg maatte bebreide mig selv i fald jeg tvilte allerminst om Deres Godhed for mig; Men i følge Deres Excellenze yttrede Forlangende at viide: hvori De directe kunde tale min Sag – for at befordre mit Ønske; Da maa jeg i Betragtning af Tiiderne og Riegets nærværende critiske Forfatning, ganske overlade Samme til Deres Eccellenze beste Skiønnende – thi Dem behøver jeg ikke at sige: at alt hvad en Kunstner forlanger det er Arbeide, at uden Penge staar en Kunstner med bundne Hænder. lidet Aarlig kunde istansette mig til at Arbeide for Slotet, og da jeg har saa mange Prøver paa vores Regerings Godhed for mig, tør smigre mig at man vist vil have flere Arbeider af mig og at det var færdig naar der blev Fred.
Efter Forlangende har jeg sendt med Sigr Fiodo de udkomne Kaabere efter mine Arbeider naar di alle ere færdige skal jeg ikke forsømme nogen leilighed hvormed jeg kan tilsendte Dem samme – Jeg har desuden nyttet denne gode sikre Leilighed og sendt med Sigr Fiodo: Afregning for Sal: Zoëgas Sterboe nemlig tvende Afskrifter paa det at Deres Excellenze kunde beholde den eene til egen Efterretning, og at De er saa god at sendte mig den anden til min Sikkerhed paategnet – For at afbetale den liden Summa som jeg har i behold af Sterboet har jeg til den Ende medsendt en VexelI udstædt af Capitain HuhtII nemlig 110 Scudi: som jeg har forstrakt ham /: thi han er i disse Dage formedelst sit Svage Helbred rejst til Neapel:/ skulde det i Øyeblikket ikke være Deres Eccellenze beleilig at udbetale mig det Manglende paa nævnte Vexel; da er jeg villig til at anføre denne tilgodekommende Summa paa vores mellemhavende Regning. –
Jeg vil slutte med mit oprigste Ønsker at De snar og lykkelig maa være ankomen til Fædrenelandet, og at De maa have lige saa meget Hæld og Lykke som De immer har den beste Velvillighed til at befordre enhver god Sags Fremme – Jeg beder hilset Deres kiære Reise Selskab Min Compliments formældet Hendes Naade den gode Baronesse. Jeg anbefaler mig

Deres underdanen Tiener
Albert Thorvaldsen

P: S:

Kochs raderede Landskaber har jeg ogsaa medsendt til Hendes naade Baronessen – Tilligemed Regningen paa 14 Scudi af Hr Gmelin

Oversættelse af dokument

Rome, April 2nd 1811

Sir, chamberlain,

I thank Your Excellency most cordially for your very friendly letter of March 15th from which I see that with the zeal of friendship you will plead my course with our good King, I am convinced of that: so I should reproach myself if I doubted in the least your kindness for me; But following Your Excellency’s expressed demand to know in what you could directly plead my course – to further my wish, considering the times and the country’s present critical condition I must leave the same entirely to Your Excellency’s judgment – for to you I need not say: that all that an artist demands is work, that without money an artist has his hands tied, a small annual [income?] might enable me to work for the palace, and as I have so many proofs of our government’s kindness for me, I dare flatter myself that they probably want more works from me and finished when peace was restored.
On demand I have sent with Signor Fiodo the ready engravings after my works, when they have all been finished I shall not miss an opportunity to send you the same – Besides I have taken advantage of this safe opportunity and with Signor Fiodo sent: an account of the late Zoëga’s estate namely two copies so Your Excellency could keep one for your own information, and will you be as kind as to send me the other certified for my security – to pay off the small sum which I have safe from the estate I have for that purpose enclosed a bill drawn by Captain Huth that is 110 Scudi which I have advanced him /: for because of his weak health he has gone to Naples these days:/ If Your Excellency should not find it convenient at present to pay out to me the deficiency on the mentioned bill, I shall be ready to state this outstanding sum on our account. –
I shall finish by my true wish that soon and happy you have arrived to the native land, and that you may enjoy as much fortune and success as you ever have the best kindness to promote any good case – I ask you to give my regards to your dear travelling companions my compliment conveyed to Her Grace the kind Baroness. I commend myself.

Your humble servant
Albert Thorvaldsen

P.S.

I have also enclosed Koch’s engraved landscapes for Her Grace the Baroness – as well as the account of 14 Scudi from Mr Gmelin


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Der findes et udkast til sidste del af dette brev.

Dokumentstatus

Færdigt egenhændigt dokument

Arkivplacering

m28, nr. 9

Thiele

Delvis gengivet hos Thiele II, p. 172-173.

Personer

Kommentarer

  1. Vekslen er udstedt af Wilhelm Huth til Herman Schubart 22.3.1811. Schubart kommenterer vekslen i sit svar til Thorvaldsen af 8.4.1811.

  2. Den danske kaptajn Wilhelm Huth.

Sidst opdateret 25.08.2014