30.9.1811

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Modtager

Niels Rosenkrantz

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Deres Excellence / Baron v. Rosenkrantz / Ridder af Elephanten og Geheim Statsminister &c. &c
Udskrift: Son Excellence / Monsieur le baron de Rosenkrantz / Chevallier de l’Ordre l’Elephant / Premier Ministre de sa Majesté / le Roi de Danmarc &c &c / a / Copenhague

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevudkastet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Deres Excellences meget ærede Skrivelse af 31. Aug. hvori jeg anmodes om at meddele Underretning om de af den nyelig ved Døden afgangne Etatsraad West’s efterladte Kunstsager her i Rom især med Hensyn til de i mit Værge værende 4 Stykker neml[ig]: En Buste af Tiber. En dito af en antique Faun. Et Fragment af Laaget til en Sarcophag og min egen Buste – modtog jeg d 26 dennes[.]
Hvad Kunstsager, disse undtagen, som E.R. West her anskaffede, førte han med sig herfra. Busten af TiberI, antique i naturlig Størrelse og Busten af den antique Faun i halv naturlig Størrelse ere af hvid Marmor. – Saavel disse Buster som det lidet Fragment af Hiørnet til en antique Sarcophag er af middelmaadig Arbeide. – Min Buste i hvid Marmor som West bestilte og betalte er under Arbeide og næsten færdig i mit Værksted. Han aftalte at jeg skulde besørge disse Sager til Kiøbenhavn naar Busten var færdig.
Skulde det behage Hans Majestæt at have disse 4 Stykker tilsendte da kan det skee paa første Vink uden Vanskelighed. Omkostningen herfra til Hamborg beløber 9 ½ Scudi pr 100 [tegn for vægtenhed] hvilket jeg har betalt for en Transport af 4 Figurer og adskillige Basreliefs som jeg fra mit Værksted nyeligen sendte herfra over Land til Hamborg for derfra at gaae videre til sin Bestemmelse

Rom d 30 Septembr 1811 ærbødigst

Oversættelse af dokument

Your Excellency’s favour of August 31st in which I am requested to give information about the recently deceased Etatsråd (titular Coouncillor of State] West’s art left here in Rome , especially as regards the 4 pieces in my custody namely: A bust of Tiberius. The same of an antique faun. A fragment of the cover of a sarcophagus and my own bust – I received the 26th instant.
What articles of art, except for these, which E.R. West obtained here, he brought along with him from here. The bust of Tiberius, antique life-sized and the bust of the antique faun half-size are of white marble. – Both these busts and the small fragment of the corner of an antique sarcophagus are of mediocre work. – My bust in white marble which West commissioned and paid for is being executed and is almost finished in my workshop. He arranged that I was to forward these articles to Copenhagen when the bust had been finished. If it should please His Majesty to have these 4 articles sent it can be done without difficulty at the first intimation. The expenses from here to Hamburg amount to 9½ Scudi per 100 [a symbol of a weight unit] which I have paid for a transport of 4 figures and several bas-reliefs which I sent from my workshop recently from here by land to Hamburg to continue from there to its destination.

Rome, September 30th 1811 most humbly


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Dette er et udkast til det afsendte brev af 30.9.1811.

Dokumentstatus

Udkast af koncipist

Arkivplacering

m28, nr. 52

Personer

Værker

A223 Bertel Thorvaldsen, 1810, inv.nr. A223

Kommentarer

  1. Antagelig ukendt kunstner: Augustus, 1701-1800, Statens Museum for Kunst, inv.nr. KMS5639, der tidligere blev anset for at være en antik marmorbuste af kejser Tiberius.

Sidst opdateret 11.11.2014