23.9.1806

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Nicolai Abildgaard

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dette er et udkast til et brev fra Thorvaldsen til Abildgaard, som kan dateres 23.9.1806. Desuden er brevudkastet skrevet på bagsiden af et brev dateret 21.9.1806 i Carrara, så udkastet kan tidligst have været skrevet 21.9.1806, eller rettere efter brevets ankomst til Rom, dvs. med en overordentlig kort postekspeditionstid fra Carrara til Rom på højst et par dage. Nærværende udkast blev derfor sandsynligvis skrevet 23.9.1806.

Resumé

Første udkast til brev: Thorvaldsen har modtaget betaling for tre bind af kataloget over Museo Pio Clementino. Han korrigerer den misforståelse, at Abildgaard troede, at han ønskede sin professorløn udbetalt. Thorvaldsen beder i stedet om den sidste del af sit rejsestipendium og minder Abildgaard om, at han har lovet at hjælpe ham. Marmorbusterne af Jacob Baden, A863, og Mathias Saxtorph, A899, er færdige og klar til afsendelse til Danmark.
Han beder Abildgaard fortælle sin far, at han via Charlotte Schimmelmann vil hjælpe ham. Han fortæller, at han er glad for at bo sammen med C.F. Høyer.

Dokument

Gode Hr Justisraad!
Med stor Glæde har ieg modtaget Deres Brev af 14 august, og hermed takker Dem for de 80 Scudi for Museo Pio Clementino som jeg Rigtig har bekommet. Min meening hvar ikke at giøre fodring paa andet en som de 3 Quatale af mit Reyse Stipendium angaaende misforstaaelsen i mit siste Brev hvar min meening ikke at giøre fodring af Accademiet paa andet en som de 3 quatale af mit Reyse Stipendium som jeg ennu ikke har hævet, enskiond jeg ofte har været i forlegenhed for penge, da jeg nok vil have neppe kan vente at Høste saa meget af mine fortejnester at jeg kunde Reyse hjem for, og derfor bede den gode Her Justis Ra[ad] at thale med Frølic[h] & Compe at de giver mig en anvisning her paa det der er tilaavers af mit Reyse StipendiumI. Professor Badens Byste er færdig og skal skikke det første tiligemed Saxtorff Byste til Her dr Schel som jeg imellem os sagt ikke selv har giordII, og er mig betaldt,
Iovrig anbefaler jeg mig i Justiceraadens Bevaagenhed og beder ikke at glæmme det i mit forrig Brev angaaen penge da jeg ofte er i forl at skikke mig saa snart som mulig Hvad De kan, da jeg man setter mig ofte i Forlegenhed di jeg arbejder for ikke at skikke penge til rette Tiid, [og] jeg kan ikke være en Dag uden for at bestride mine

[den resterende del af teksten er skrevet med papiret drejet 90 grader i urets retning i forhold til ovenstående.]

udgifterne i mit Versted. Hr Høyer Her medfølger et Brev fra Hr. Høyer, de[t] er en fort[r]effelig Menske jeg har den Lykke at vi boer sammen og det lidet jeg kan giøre for ham skeer med st[ørste for]nøelse, naar De seer min Gamle Fader hils ha[m at] jeg har bed Baron Schubart at skrive hans Søst[er Grevinde Sc]himmelmann at giøre noget for ham, som jeg igen vilde godtgøre med de arbejder som jeg har for Dem, men store folk glemme let hvad de loverIII

Oversættelse af dokument

Good Sir, Councillor of Justice!
I received your letter of August 14th with great pleasure, and am writing to thank you for the 80 Scudi for Museo Pio Clementino that I have duly received. It was not my intention to demand anything other than the three-fourths of my travel stipend with regard to the misunderstanding in my previous letter, it was not my intention to demand of the Academy anything other than the 3 fourths of my travel stipend that I have not yet withdrawn, even though I have often been in financial straits, as I surely will have hardly can expect to extract enough from my earnings to be able to afford to travel home, and so I beg the good sir, Councillor of Justice, to speak with Frølich and co. about sending me a bill of exchange here for the remainder of my travel stipend. Professor Baden’s bust is finished, and will be sent at the first opportunity, together with Saxtorph’s bust for Dr. Scheel, which (between us) I did not make myself, and which has been paid to me.
Besides this, I commend myself to the Councillor’s favor and ask you not to forget the matter of money in my previous letter, as I often am in finan to send me as soon as possible whatever you can, as I am one often puts me in financial straits, as those I work for do not send money at the proper time, [while] I cannot let even one day pass without defraying my

[The rest of the text is written with the paper turned 90 degrees clockwise compared to the above]

expenses in my workshop. Mr. Høyer Here follows a letter from Mr. Høyer, who is an excellent person with whom I have the honor of living together, and what little I can do for him is done with the greatest pleasure, when you see my elderly father, do greet him [and say that] I have asked Baron Schubart to write to his sister Countess Schimmelmann about doing something for him, which I will repay with the works I am doing for you, but the great ones readily forget what they promise


[Translated by David Possen]

Generel kommentar

Brevet er antagelig Thorvaldsens første udkast til det afsendte brev til Abildgaard dateret 23.9.1806. Der findes et andet udkast i C.F. Høyers hånd, hvis ordlyd er meget tættere på det afsendte brev. Om forholdet mellem de tre versioner af brevet, se den generelle kommentar til det afsendte brev eller referenceartiklen om Thorvaldsens brevskrivningsproces.

Brevudkastet er kun kommenteret de steder, hvor det indholdsmæssigt afviger fra det afsendte brev. De øvrige kommentarer findes ved det afsendte brev.

Der er nogle huller i papiret, som har forårsaget et vist teksttab i den sidste del af udkastet. Imidlertid kan teksten let rekonstrueres ved hjælp af det afsendte brev. De manglende tekststykker er markeret med gråt.
Brevudkastet er skrevet på bagsiden af et brev fra marmorhandleren Giuseppe Grandi dateret 21.9.1806.

Dokumentstatus

Egenhændigt udkast

Arkivplacering

m28, nr. 34v

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele. Brevet 23.9.1806, hvortil dette er et udkast, er gengivet hos Thiele II, p. 65-66.

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

A899 Mathias Saxtorph, 1801, inv.nr. A899
A863 Jacob Baden, juni 1806 - september 1806, inv.nr. A863

Kommentarer

 1. Denne passus blev delvis udeladt i den færdige version af brevet, antagelig fordi det er uklart, hvordan Thorvaldsens bemærkning skal forstås: Mener han, at han ikke ville kunne tjene nok til at dække udgifterne til rejsen til Danmark, og derfor har brug for udbetalingen af den sidste del af rejsestipendiet – og at han dermed planlægger at rejse tilbage til Danmark i en ikke nærmere bestemt fremtid?
  Eller mener han snarere, at han har skrinlagt planerne om at rejse til Danmark, og da hans indkomst samtidig er så lille, ser han ingen rimelig grund til, at Akademiet ikke udbetaler ham den sidste del af rejsestipendiet, selvom de fra Akademiets side var øremærket til selve rejsen (se brev af 3.12.1799 fra Kunstakademiet til Thorvaldsen)?
  Selvom Thorvaldsen fra officiel dansk side havde fået godkendt sit forlængede ophold i Italien, jf. referenceartiklen herom, så kunne han antagelig ikke åbent erklære, at han havde planer om ikke at vende tilbage, sådan som hans formulering her kunne forstås. Det var antagelig derfor, at enhver omtale af hjemrejsen blev redigeret ud af det afsendte brev.

 2. Her erklærer Thorvaldsen åbent, at han har ladet en anden fremstille busten af Mathias Saxtorph, A899. Denne passage blev slettet i det afsendte brev.
  Se i øvrigt referenceartiklen om Saxtorphs buste.

 3. Denne socialt bevidste kommentar fra Thorvaldsens side kom med i det endelige brev, men i C.F. Høyers noget omredigerede udgave, hvor udsagnet tabte den fyndighed, som det har i Thorvaldsens formulering.
  Udsagnet er et godt eksempel på billedhuggerens evne til at fremkomme med epigramagtige sentenser, se evt. referenceartiklen om Thorvaldsens tale- og skriftsprog.

Sidst opdateret 09.10.2015