10.7.1836

Afsender

Hans Puggaard

Afsendersted

Sorrento

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: S.T. / Her Etatsraad Thorwaldsen / Commandeur af Dannebroge og flere Ordener / & & & & / Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Puggaard håber, at Thorvaldsen når at besøge ham og hans familie inden deres snarlige afrejse fra Sorrento. Han sender brevet med sin søn Rudolph Puggaard, der vil opholde sig en uge i Rom og som håber at lære Thorvaldsen og hans værker at kende. De håber alle at høre nyt fra Thorvaldsen.

Dokument

Sorrent 10 July 1836.

Kiære Herr EtatzraadI!

Det er nu mere end en Maaned siden at KolbII skrev mig til at vi snart vilde have den Glæde at see Dem herIII – men vi have til Dato ventet forgiæves og som det lader paa Kolbs Udtryk i et Brev jeg modtog fra ham i Gaar er det endnu ej gandske bestemt om De kommer eller ikke. Jeg kan ej sige Dem med hvormegen Glæde vi alle tænkte paa at have Dem hos os og giøre Excursioner tilsammen i disse yndige Egne – naar De ej kommer snart sees vi nok neppe førend i Kiøbenhavn da vores Afreise er bestemt til 21 July med Dampskibet til Livorno. – Vi beboe her en deilig Villa uden for Byen med den herligste Beliggenhed; Huset er ikke stort men beqvemt indrettet – omgivet med Balconer hvorfra vi overalt have Udsigt til Biergene – Vesuv og Neapels Havbugt; den yppigste Vegetation af Oranger – Figen – Oliven – Mynter &c. smile os paa alle Kanter imøde. Noget skiønnere end at see Solen gaae op og ned over dette jordiske Paradiis kan der ej tænkes og dertil den rene balsamiske Luft man indaander maa giøre at man nyder sin Tilværelse saameget som det er muligt. –

Overbringeren heraf er min Søn RudolphIV som vil opholde sig 8 Dage i Rom for at faa et Overblik over dens Mærkværdigheder og møder os d. 22.e i Civita Vecchia for at gaae med os til Florentz. Jeg behøver ej at anbefale ham til Deres venlige Modtagelse da enhver dansk bliver vel modtaget af Dem – men beder Dem vise ham Deres egne udødelige Værker vil jeg, hvis De dertil har Tid og Leilighed. – Min KoneV, MarieVI og Jette HageVII hilse Dem ret hiertelig og vilde det være os alle kiært at høre fra Dem om De snart kommer hertil og om Deres HiemreiseVIII til Danmark er bestemt i dette Efteraar. – Deres stedse forbundne

H Puggaard.

Arkivplacering

m21 1836, nr. 37

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Thorvaldsen blev udnævnt til virkelig etatsråd 12.11.1819.

  2. Dvs. den i Rom bosiddende tyske bankier m.m. Karl von Kolb.

  3. Thorvaldsen havde tilsyneladende lovet at besøge familien Puggaard under deres ophold i Sorrento, jf. også Puggaards forudgående brev af 30.4.1836 til Thorvaldsen. Rejsen blev imidlertid ikke til noget.

  4. Dvs. den senere grosserer Rudolph Puggaard (1818-1885). Sønnen havde ikke været med på hele udenlandsrejsen af hensyn til sine igangværende studier, jf. Saabye, op. cit., p 72.

  5. Dvs. maleren Bolette Puggaard.

  6. Dvs. datteren Maria Puggaard. I dansk regi omtales hun normalt Marie, men i brevene til Thorvaldsen underskrev hun sig med den italienske variant Maria, der derfor følges i Arkivet.

  7. Antagelig identisk med Bolette Puggaards yngre søster Sophie Henriette Hage, jf. Marianne Saabye, op. cit., p. 112, note 2. Hun ledsagede familien Puggaard på rejsen.

  8. Thorvaldsen rejste først til Danmark 5.8.1838.

Sidst opdateret 18.10.2018