30.3.1833

Afsender

Christian 8.

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Brevet har været lukket med et rødt lakseg. Seglet viser det danske rigsvåben omkranset af en elefantordenskæde.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Hoivelbaaren / Herr Etatsraad Thorwaldsen / Commandeur af Dannebroge og / flere Ordner / Directeur for det Kongelige Academi for de skjonne Kunster i Kjobenhavn / Rom.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Thorvaldsen er enstemmigt blevet valgt til direktør for Kunstakademiet i København, og Christian (8.) Frederik overbringer ham nyheden. Han glæder sig til at arbejde tættere sammen med Thorvaldsen, og han fremhæver, at akademiets lokaler er blevet væsentligt forbedret siden sidst, Thorvaldsen var i København. Han håber, at portrætstatuen af Caroline Amalie, jf. A164, kan blive færdig i marmor, så den kan hjemsendes til sommer og beder desuden om en til gipsafstøbning af Caroline Amalies buste, jf. A754 - den med lokker.

Dokument

H. EtatsraadI og DirecteurII Thorvaldsen! Det er mig saare behageligt at kunne underrette Dem om at Academiet for de skiønne KunsterIII i Forventning af Deres Ankomst til FædrenelandetIV eenstemmigen har valgt Dem til Directeur og at H. MajestætV skienker dette Valg sit fulde Bifald. Det er en Hæder for Academiet at see Directeursædet beklædet af en saa udmærket Kunstner og De vil vist under Deres Nærværelse her finde Glæde i at kunne virke for Academiet i denne ophøjede Post. Jeg selv glæder mig særdeles til at staae i dette nøjere Forhold med DemVI og ønsker at Tiden snart maatte være forhaanden da vi faae Dem iblandt os. De vil have Fornøjelse af at see Academiet langt mere udvidet og Figursalen med Samlingerne af Gibs Afstøbninger i en langt anden TilstandVII end da De sidst besøgte Kiøbenhavn.
Til Deres Efterretning tiener at CorvettenVIII først i Juli kan indtreffe i Livorno saa at der ingen Tvivl er om at jo de bestemte Arbejder kunne blive færdige i Deres Attelier for at indtreffe i Livorno imod den ovennævnte Tid.
Heriblandt haaber jeg at see Prindsessens Portrait StatueIX – De vil vist unde mig den Glæde.
En Gibsafstøbning over Original Büsten med LokkerX saae jeg gierne ved samme Lejlighed thi mit første Exemplar er kommet til Skade.
Architect FrissXI er optaget til Medlem af AcademietXII.
Nævnende mig med sand Højagtelse og Venskab H. Etatsraad og Directeur Thorvaldsen Deres

forbundne og velvilligste
Christian Frederik

Kiøbenhavn d 30 Marts
1833

Arkivplacering

m18 1833, nr. 35

Thiele

Gengivet hos Thiele III, p. 480-481.

Emneord

Personer

Værker

A164 Caroline Amalie, 1827, inv.nr. A164
A754 Caroline Amalie, 1820-1821, inv.nr. A754

Kommentarer

 1. Thorvaldsen blev udnævnt til virkelig etatsråd 12.11.1819. Se også artiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 2. Thorvaldsen blev udnævnt til direktør for Kunstakademiet den 28.3.1833, jf. artiklen Thorvaldsens udnævnelser. Brevet her, der er dateret to dage efter udnævnelsen, er det første, hvori Thorvaldsen tituleres direktør.

 3. Jf. Kunstakademiet i København.

 4. Thorvaldsen planlagde at rejse til København i efteråret 1832, men hjemturen blev udsat gentagne gange og først påbegyndt den 5.8.1838. Se dokumenter vedrørende emnet Aflyste rejser til Danmark.

 5. Den danske konge Frederik 6.

 6. Christian (8.) Frederik var præses for Kunstakademiet, dvs. bindeled mellem direktøren og protektor, dvs. kongen.

 7. Figursalen eller Antiksalen var i 1828 blevet ombygget ved C.F. Hansen. Se også dokumenter tilknyttet emnet Kunstakademiet, Antiksalen.

 8. Dvs. korvetten Galathea, der skulle fragte Thorvaldsens kunst til Danmark, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833.

 9. Portrætstatuen, Caroline Amalie, A164, blev aldrig udført i marmor, trods Christian (8.) Frederiks ofte udtalte ønske, jf. dokumenter tilknyttet emnet Portrætstatuen af Caroline Amalie.

 10. Busten Caroline Amalie, jf. A754.

 11. Den danske arkitekt Frederik Ferdinand Friis.

 12. Jf. Kunstakademiet i København.

Sidst opdateret 25.04.2017