29.12.1832

Afsender

Christian 8.

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Glæder sig over, at Thorvaldsen har til hensigt at rejse til København i foråret 1833. Det ville være en opmuntring for kunsten og for Thorvaldsens venner, at han kom. Både Frederik 6. og Christian (8.) Frederik ønsker, at Thorvaldsens bolig og atelier på Charlottenborg indrettes bedst muligt til ham. Beder om et tidspunkt, hvor de færdige kunstværker til Danmark er klar til afsendelse og ser gerne, at hele Alexanderfrisen er klar. Personligt ønsker han, at Thorvaldsen “vil søge at udrette hvad mueligt er”, for at portrætstatuen af Caroline Amalie i marmor ligeledes skal være færdig til afsendelse.

Dokument

Kiøbenhavn d. 29 Decbr 1832.

Hr EtatsraadI Thorvaldsen! Med særdeles Glæde har jeg af Deres SvarskrivelseII til Slotsbygnings CommissionenIII erfaret at det er Deres fulde Hensigt til Foraaret at foretage Rejsen til KiøbenhavnIV.
Jeg giør de varmeste Ønsker for at intet skal hindre Udførelsen af en Rejse som vi ville see imøde med glad Forventning, og som vil tiene til nye Opmuntring for de skiønne KunsterV og Deres Venner i Fædrenelandet. – Hs. Majestæt KongenVI ønsker ligesaameget som jeg at alt skal indrettes saaledes at Deres Ophold her ret kan være Dem behageligt, og naar jeg forud erfarer Tidspunktet De agter at gjeste os skal vist alt og navnlig Deres BoligVII paa Charlottenborg med dertil hørende Attelier være i Beredskab til Deres Modtagelse.
Personligen ønsker jeg intet meere end at bidrage til Deres Tilfredshed hos os.
Lige vigtigt ville det være at vide nøjagtigen naar de af Deres Haand færdige Arbejder kunne modtages i den italienske Havn som De maatte angive. Jo flere Arbejder der kunde indsendesVIII jo ønskeligere, og deriblandt synes mig om mueligt hele Frisen, Alexanders TriumfIX, for at den heelt kunde opstilles i Slottet.
Hvad mit personlige Ønske angaaer at see min Gemalindes Portrait StatueX færdig og hidsendt ved samme Lejlighed da er jeg forvisset om at De vil søge at udrette hvad mueligt er for dette Ønskes Opfyldelse.
Jeg seer med Længsel Deres nærmere Yttring i saa Henseende imøde og nævner mig, med særdeles Højagtelse, H. Etatsraad Thorvaldsen, Deres

Min KoneXI lader
Dem meget hilse
og glæder sig til at see Dem her.

forbundne og velvilligste
Christian Frederik

Arkivplacering

m17 1832, nr. 128

Thiele

Gengivet hos Thiele III, p. 472-473.

Emneord

Personer

Værker

A164 Caroline Amalie, 1827, inv.nr. A164
A503 Alexander den Stores indtog i Babylon, 1812, inv.nr. A503

Kommentarer

 1. Thorvaldsen blev udnævnt til “virkelig etatsråd” den 12.11.1819, jf. artiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 2. Jf. brev af 24.11.1832 fra Thorvaldsen til Slotsbygningskommissionen.

 3. Jf. Slotsbygningskommissionen.

 4. Thorvaldsen planlagde at rejse til København i efteråret 1832, men hjemturen blev udsat gentagne gange og først påbegyndt den 5.8.1838. Se dokumenter vedrørende emnet Aflyste rejser til Danmark.

 5. Dvs. til opmuntring og inspiration for kunstnerne på Kunstakademiet i København.

 6. Den danske konge Frederik 6.

 7. Dvs. Thorvaldsens professorbolig på Charlottenborg Slot, jf. artiklen Thorvaldsens bolig, værksted og museum på Kunstakademiet.

 8. Jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833.

 9. Det blev dog ikke hele, men kun en del af frisen, der i hjemsendtes i 1833.
  Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmor, Christiansborg Slot, jf. A503. Frisen blev stærkt beskadiget ved slottets brand i 1884, jf. artiklen Bestillingen til Christiansborg.

 10. Portrætstatuen, Caroline Amalie, A164, blev aldrig udført i marmor, trods Christian (8.) Frederiks gentagne gange udtalte ønske, jf. dokumenter vedrørende emnet Portrætstatuen af Caroline Amalie.

 11. Den danske prinsesse Caroline Amalie.

Sidst opdateret 25.04.2017