22.3.1803

Afsender

Hans Rosenkilde

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Rosenkilde anbefaler Arnold Wallick, der er ved at uddanne sig til teatermaler, til Thorvaldsen. Han fortæller desuden, at Thorvaldsens marmorbuste af A.P. Bernstorff, A208, er blevet opstillet i stuen hos grev Reventlow, hvorved den har fordrevet en allerede opstillet figur.

Dokument

Kiøbenhavn den 22de Marts
1803.

Ieg griber denne beqvemme Leilighed til at bringe mig i Deres venskabelige Erindring og ønske Dem til lykke med Deres baade Nyttige og som ieg dog formoder behagelige Ophold i Italien. Overbringeren af dette er hr. WallichI, der reiser paa sin egen, eller rettere hans FadersII bekostning for at danne sig som Theatermaler og er nu Eleve af vores AbildgaardIII. Tillad at ieg anbefaler ham til Deres gode Veiledning hvortil han, som ungt Menneske og fremmed saa meget trænger; De vil i ham finde et beskedent, fornuftigt og veltænkende ungt Menneske, der, som ieg haaber vil fortiene, og vide, at erhverve Deres Yndest og Velvillie, og det skulle være mig særdeles kiert om der maatte gives mig nogen Leilighed til at vise Dem, gode Ven, nogen Gientieneste for den Velvillighed, hvormed ieg er overbevist om, at De vil unde ham Deres gode Raad og Veiledning. I Grev ReventlowsIV huus er alt ved det gamle; Deres Bernstorffs Buste i MarmorV har fortrængt en af Figurerne, som stoed i den daglige Stue. Af Nyt, vil ieg intet tilskrive Dem, da det maaskee kunne blive gammeltVI inden De modtager dette, og Wallich desuden udfø[r]ligere vil kunne giøre Rede for Alt dette. Tag til Takke med dette Par Linier – og vær forsikkret om, at ieg oprigtig ønsker Dem Ald held paa Deres Reise fremdeles og at vi glade maae samles igien.

Rosenkilde

Generel kommentar

Brevet er det eneste kendte fra Rosenkilde til Thorvaldsen. Det er blevet overbragt af teatermaleren Arnold Wallick, og Thorvaldsen har formentlig først modtaget brevet i oktober 1803, da Wallick ankom til Rom antagelig i selskab med arkitekten Christian Hornbech.
Thiele I, p. 191 meddeler, at Wallick formodentlig også overbragte Gotskalk Thorvaldsens brev af 3.5.1803 til Thorvaldsen, hvilket peger på, at Wallick ikke rejste fra København umiddelbart efter, at Rosenkildes anbefaling var skrevet.

Arkivplacering

m1 1803, nr. 3

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A208 A.P. Bernstorff, Antagelig tidligst september 1797 - Senest november 1797, inv.nr. A208

Kommentarer

  1. Den senere teatermaler Arnold Wallick.

  2. Arnold Wallick var søn af købmand Wulff Lazarus Wallich (1756-1843).

  3. Thorvaldsens mentor og ven, maleren Nicolai Abildgaard.

  4. Greve og statsminister Christian Ditlev Reventlow.

  5. Thorvaldsens marmorbuste af A.P. Bernstorff (originalmodel A208) fra 1797, som af Abildgaard var blevet anbragt i Reventlows forvaring. Thorvaldsen forærede i brev af 4.2.1809 busten til Reventlow. Busten findes nu på Brahetrolleborg Slot.
    Busten blev sendt til Danmark af Thorvaldsen, hvor den blev modtaget af Abildgaard, som håbede at finde en køber til værket ved at bringe den i forvaring hos Reventlow. Se evt. referenceartiklen omhandlende Thorvaldsens hjemsendelse af kasser til Danmark.

  6. Rosenkilde fik ret angående den mulige forældelse af nyhederne fra marts. Wallick ankom først til Rom antagelig i selskab med arkitekten Christian Hornbech i oktober 1803.
    Se desuden den generelle kommentar.

Sidst opdateret 07.01.2013