28.5.1812

Afsender

Slotsbygningskommissionen

Afsendersted

København

Modtager

Christian 8.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

København, 28.maj 1812.

Det har været Commissionen en behagelig Pligt allerunderdanigst at forelægge Hans Mayestæt de ved Deres Høyheds naadigste Skrivelse af 13.I dennes modtagne Underretninger om Professor Thorvaldsens forventende Hjemkomst næste Aar. I Overeensstemmelse dermed har man indstillet at maatte være authoriseret til foreløbigen at correspondere med Thorvaldsen angaaende hans Tilbagekomst, hvor mange Medarbeidere han, efter de herfra givende Underretninger, ønskede at medbringe, om hans og deres Reysepenge, om de føyede Foranstaltninger i Henseende til at erholde Marmoret og hvad videre med denne Sags Forberedelse maatte staae i Forbindelse. Paa det intet herfra skal staae tilbage, har Commissionen med denne Post tilskrevet Cancellieraad Christie, Eyeren af det Brud, hvorfra den hvide Marmor faaes, for at blive underrettet, om han endnu er i Besiddelse af en stor hviid Marmorblok, han, efter Brev hertil, for et Par Aar siden havde udbrudt, om flere Blokke nu haves ved Verket, eller til hvad Tid kunde ventes udbrudte, til hvad Priis denne Marmor kunde leveres enten paa Stedet eller ved nærmeste bequemme Ladeplads, og paa hvad Maade den hastigst og sparsommeligst kunde ventes her tilbragt. Hvilket Commissionen herved giver sig den Ære underdanigst at tilmelde, forbeholdende sig, naar Hans Mayestæts Resolution er faldet, Svar fra Christie og i sin Tid fra Thorvaldsen ere indløbne, at meddeele Deres Høyhed Underretning om denne Sags Fremme, der for hver dansk Kunst-Elsker maae have særdeles Interesse.

Reventlow. Hauch. Knudsen. C. F. Hansen. Larssen.

/Hoë.

Generel kommentar

Brevet er afskrevet fra Linvald & Fabritius, op. cit.

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Jf. brev af 13.5.1812 fra Christian (8.) Frederik til Slotsbygningskommissionen.

Sidst opdateret 23.01.2015