24.5.1822

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Hans Henrik Gunnerus

Modtagersted

Halden

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Thorvaldsen svarer på Hans Henrik Gunnerus’ brev. Thorvaldsen har medfølelse for Gunnerus’ ulykkelige situation og vil imødekomme hans anmodning om hjælp. Han skænker derfor Gunnerus et relief, Caritas, jf. A598, og vil hurtigst muligt få det sendt af sted.

Dokument

Velbyrdige hr. Hans Henrik Gunnerus  
i FrederiksteenI i Norge.  


Jeg har imodtaget Deres Velbyrdigheds Skrivelse af 30te Marts d.A.II

Den Tilstand, hvori Deres Velbyrdighed, Fader og Forsøger for en talrig FamilieIII, for Tiden befinder Dem, har bedrøvet mig, og jeg besluttede strax, forsaavidt det staaer i mine indskrænkede Evner, at bestræbe mig for at raade Bod paa samme.

Iblandt de Arbejder, som paa nærværende Tid befinde sig i mine Værksteder, er der en BasreliefIV med tre Figurer, forestillende hvad Italiænerne sædvanligen benævne en Carità, nemlig en Groupe af en Moder med tvende Børn, som jeg troer, maaske kunde tjene til bemeldte Hensigt. Det er udført i den skjønneste CarariskeV Marmor, høit 1 Alen 2 Tom., bredt 19 Tommer danske Maal. Jeg afstaar Dem herved med fuldkommen Ejendomsret bemeldte Basrelief i Marmor, som skal afgaae vel indpakket med Allerførste til Livorno, hvor den Danske Vice-Consul Hr. MarassiVI, Ridder af Dannebrog, som jeg derom tilskriver, vil aftale det Fornødne med Deres Landsmand Hr. StubVII (som nu er etableret i Livorno), paa det bemeldte Kasse som snarest kan blive spederet enten directe til en Havn i det sydlige Norge eller og til Helsingøer. Jeg overlader det til Deres Velbyrdighed, om De maaskee selv, for endydermere at paaskynde Speditionen fra Livorno af, vilde tilskrive enten Hr. Marassi eller Hr. Stub et Par Ord derom.

Det ville ubeskrivelig glæde mig, hvis jeg ved bemeldte mit Arbejde kunde bidrage til at lindre Deres og kjære Families Tilstand.

Anbefalende mig Deres venlige Ihukommelse, er
jeg stedse

Rom, d. 24 Mai 1822

  Deres Velbyrdigheds
  hengivne Ven og Tjener
  Albert Thorvaldsen.


P.S.

For at meddele Deres Velbyrdighed strax en Idée om den omskrevne Basrelief, indslutter jeg endnu her det KobberstikVIII af samme, som hr. AmslerIX i Fjor udførte.

Oversættelse af dokument

Honourable Mr Hans Henrik Gunnerus  
In Frederiksteen in Norway.  


I have received Your Honour’s letter of March 30th this year.

The state in which Your Honour is at present, father and breadwinner for a numerous family has grieved me and I immediately decided as far as it is in my limited power to strive to remedy the same.

Among the works which at present are in my workshops there is a bas-relief with three figures representing what the Italians generally call a Caritas that is a group of a mother with two children, which I think might serve the mentioned purpose. It has been executed in the most beautiful Carraran marble, high 1 alen 2 tom. [abt. 2 feet 2 inches] wide 19 tommer [abt. 19 inches] Danish measure. I hereby make the mentioned bas-relief in marble over to you with complete ownership, which as soon as possible well packed up shall be forwarded to Leghorn, where the Danish vice-consul Mr Marassi, knight of the Dannebrog, to whom I shall write about this, will make the necessary arrangements with your countryman Mr Stub (who has now established himself in Leghorn) about the crate mentioned above which as soon as possible may be forwarded either directly to a port in the South of Norway or to Elsinore. I leave it to Your Honour whether you perhaps yourself would write a few words about this either to Mr Marassi or Mr Stub all the more to hasten the forwarding from Leghorn.

It would please me beyond measure if by my above-mentioned work I might help to relieve the condition of you and your dear family.

Commending myself to your kind remembrance
I am always

Rome, May 24th 1822

  Your Honour’s
  Faithful friend and Servant
  Albert Thorvaldsen


P.S.

To give Your Honour a notion immediately about the above-mentioned bas-relief I here enclose the engraving of the same, which Mr Amsler made last year.


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Brevet er en gengivelse af den trykte version i Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, der udkom 21. september 1822. Under overskriften “Thorvaldsen, som Menneskeven” blev brevet gengivet i sin fulde længde, sammen med en længere beskrivelse af omstændighederne vedrørende Thorvaldsens donation af relieffet Caritas, jf. A598, til den fængslede Hans Henrik Gunnerus.

Brevet findes ligeledes som brevudkast af koncipist med væsentlige forskelle til det afsendte og her trykte brev. Begge versioner af brevet er del af en længere brevkorrespondance, der strækker sig over en årrække fra 1822 til 1833. For nærmere gennemgang af forløbet og Thorvaldsens donation, se referenceartikel.

Arkivplacering

Originalbrevets arkivplacering er ukendt. Her gengivet fra Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, København 1822, nr. 76 p. 1202-1203.

Thiele

Gengivet hos Thiele III, p. 147, med undtagelse af det afsluttende P.S.

Emneord

Personer

Værker

A598 Caritas, 1810, inv.nr. A598
E31l Caritas, 1826, inv.nr. E31,11

Kommentarer

  1. Frederiksten fæstning er beliggende i Halden, Norge. Gunnerus sad fængslet i Frederiksten fæstning pga. anklager om underslæb. Se referenceartikel for nærmere beskrivelse af Gunnerus’ situation og fængsling.

  2. Det brev, der henvises til her, er den duplikat Gunnerus sendte af sit første brev af 16.3.1822. Pga. af postekspeditionernes ustabilitet sendte Gunnerus en kopi dateret 30.3.1822 (duplikaten kendes ikke). Til forskel for brevudkastet af 24.5.1822, hvor der refereres til begge breve fra Gunnerus, nævnes her kun det ene.

  3. Gunnerus havde sammen med sin kone Anna Gotharda Gunnerus, født Gadebusch (ca. 1781-1848) syv børn; Ditlev Gunnerus, Anna Marie, Lorentze Sophie, Franziska, Caroline, Johan Ernst og Elisabeth.

  4. Thorvaldsen omtaler her relieffet Caritas, nu Vor Frue Kirke, København, jf. A598.

  5. Dvs. marmor fra bruddet i i Carrara, som er beliggende i de Apuanske bjerge i det nordvestlige Italien. Carraramarmor er kendt for sin særligt finkornet hvide kvalitet, og var Thorvaldsens fortrunkne marmortype.

  6. Den italienske vicekonsul og vinhandler Jean Marassi (?- efter 1825). Marassi blev ridder af Dannebrog i 1821, jf. Rud Bay: Sentimentalsk rejse giennem Europa til Algier 1816. København, 1919, p. 188.

  7. Den norske handelsmand Gerhard Stub.

  8. Dette kobberstik, sendt til Gunnerus, er ikke identificeret, men det må svare til Samuel Amslers stik E31,11, der i 1826 blev del af en serie udgivet som: Collezione di 25 statue e bassorilievi del cav. Alb. Thorvaldsen con una breve illustrazione di A. Carnevalini, Rom 1826.

  9. Den schweiziske kobberstikker Samuel Amsler.

Sidst opdateret 17.11.2015