13.2.1822

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Christian Carl Friedrich August

Modtagersted

Augustenborg [antagelig]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevudkastet.

Resumé

Kommentarerne til dette brevudkast er under udarbejdelse.

Dokument

Deres Durchl. Hertugen af Augustenborg

Naadige Herre! Erindrende mig ofte med sand Glæde de særdeles behagelige Dage jeg havde den Lykke at henbringe med Ds. Durchlauchtighed Deres Gemalinde og ædle Familie paa det skjønne Gissefeld har jeg vistnok opsat det altfor længe at lykønske Ds. Durchl. til den for os alle saa glade Efterretning om Deres Gemalindes lykkelige Nedkomst. Kommer min Lykønskning ogsaa senere end den burde da vil dog Ds. Durchl. uden min Bevidnelse derom være overbeviist om at den derfor ikke er mindre vel meent, jeg gratulerer Dem af mit ganske Hierte til den store Glæde at have en Søn og ønsker inderlig at Forsynet vil forunde Dem og Gemalinde den Velsignelse at see ham voxe frodigt frem i Sundhed og Kraft.

Idet jeg har den Fornøjelse at melde Ds. Durchl: at Deres og Prindsens BüsterI nu ere udførte i Marmor og til Deres Befaling naar det behager Dem maa jeg ikke undlade at bemærke at jeg siden mit Besøg i Fædrelandet slet Intet har hørt om Afsendelsen af Modellerne som jeg udarbejdede i Sjelland til Deres Gemalindes og H.E. Greve Danneskjolds Büster. Saasnart de komme mig tilhænde skal jeg bestræbe mig for at udføre dem i Marmor som snarest. jeg har siden her havt den Fornøjelse at modellere Ds. HHrs Prinds Christian Frederiks og Gemalindes Prindsesse Carolines og nu sidst Prindsesse Julianes Büster. Det forekommer mig at de alle ere meget lignende.

Ang: de større Værker som ifølge Ds. Durch-ds Bestilling udføres i mit Værksted: Graziegruppen og Mercuren, da har jeg den Fornøjelse at melde Ds. D: at begge ere vidtfremmede i Marmoren som jeg havde den Lykke at finde meget skjønt og plettefrit, og at begge disse Værker om ikke lang Tid ville kunne afleveres til Ds. D-heds Ordre. Med Hensyn paa de meget betydelige Udgifter som mine senere Arbejder have foranlediget tager jeg mig den Frihed at bemærke at det kunde convenere mig hvis det maatte behage Ds Durchl: at fremsende mig med Første i Vexel paa en Banquier i Rom en Deel af Bestillingssummen f: ex: en 3die. eller en 4de. Deel af samme, nemlig enten 4000 (en Trediedeel) eller 3000 Scudi (en 4de Deel) af samme. Den øvrige Sum kan gjerne henstaae (om det saa behager Ds. D.) indtil Afleveringen af disse Værker til D. D-s Ordre. – Jeg venter herom med Første Ds. D-s gunstige Svar. – Mine senere større Arbejder, især Modellen til den colossale Christusstatue som vil blive udført i Marmor for Slotskirken i Khvn og Modellerne til Statuer af Apostlerne Petrus og Paulus og til Portraitstatue af den afdøde Greve Pototsky have haft den Lykke at behage alle herværende Konstkjendere. – Med Første tager jeg fat paa et af de største Værker jeg hidtil har projecteret: Modellen til en Statue equestris til Amindelse af Prinds Alexander Poniatowsky som skal støbes i Bronze i Paris og kommer til Warschau. – Ds. D. ville formelde mine allerærbødigste Hilsener for Deres ædle Gemalinde og høje Familie og være selv forvisset om den Veneration og Hengivenhed hvormed jeg uafladelig er Ds. D-s underdanige

Rom den 13 Februar 1822 Tjener Th.

Oversættelse af dokument

Your Durchlautighed [prince] the Count of Augustenborg

Gracious Lord! Often remembering with true pleasure the most agreeable days I had the privilege to spend with Your Durchlautighed, your consort and noble family at the lovely Gisselfeld I seem to have put it off far too long to congratulate Yr. Durchl. With the good news for all of us about your consort’s happy delivery. Even if my congratulation comes later than it ought to Yr. Durchl. Will without my attestation be convinced that it is not less well-intentioned. With all my heart I congratulate you with the great joy to have a son and sincerely wish that Providence will grant you and your consort the blessing to see him grow up in health and strength.

Having the pleasure to inform Yr. Durchl. That yours and the prince’s busts have now been executed in marble and are ready for your orders when it pleases you I must not omit to mention that since my visit to the native country I have heard nothing at all about the dispatch of the models which I made at Sealand for busts of your consort and His Excellency Count Danneskjold. As soon as they reach my hands I shall strive to execute the in marble very soon, later I have here had the pleasure to model the busts of the highnesses Prince Christian Frederik and consort Princess Caroline and now last Princess Juliane. They all seem to me to be a good likeness.

Regarding the greater works which according to Yr. Durchl.’s commission are executed in my workshop: The Group of Graces and the Mercury, I have the pleasure to inform Yr. Durchl. That both are far advanced in the marble which I had the good fortune to find very beautiful and without a spot, and that both these works soon can be delivered at Yr. Durchl.’s orders. As regards the considerable expenses which my later works have caused I take the liberty to mention that it would be convenient if Yr. Durchl. Before long would remit a bill on a banker in Rome of part of the total of the commission: for example a third or a fourth of the same, that is either 4000 (a third) or 3000 Scudi (a fourth) of the same. The rest of the sum may be left (if it so pleases Yr. D.) until the delivery of these works at Yr. D.’s orders. –
I expect Yr. D.’s favourable answer about this very soon. – My later great works, especially the model for the colossal statue of Christ which will be executed in marble for the Chapel of the Palace in Copenhagen and the models for statues of the apostles Peter and Paul and for a portrait statue of the deceased Count Pototsky have had the good fortune to please all art experts of this town. – Very soon I set to work on one of the biggest works I have projected so far: the model for an equestrian statue to the remembrance of Prince Alexander Poniatowsky which is to be cast in bronze in Paris and get to Warsaw. –
Sir, please convey my most humble respects to your noble consort and high family and be assured of the veneration and devotion with which I am constantly Yr. D.’s humble

Rome, February 13th 1822 servant Th.


[Translated by Karen Husum]

Dokumentstatus

Udkast af koncipist

Koncipist

P.O. Brøndsted

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1578 II

Emneord

Personer

Værker

A203 Christian Carl Friedrich August, 1819, inv.nr. A203
A205 Friedrich August Emil, 1819, inv.nr. A205
A82 Kristus, 1821, inv.nr. A82
A155 Wlodzimierz Potocki, 1821, inv.nr. A155
A123 Józef Poniatowski, 1826-1827, inv.nr. A123

Kommentarer

  1. Dvs. Thorvaldsen marmorbuster af Christian Carl Friedrich August, A203, og Friedrich August Emil, A205.
    Bemærkningen dokumenterer færdiggørelsen af værkerne.

Sidst opdateret 02.12.2014