20.6.1818

Afsender

Slotsbygningskommissionen

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Det afsendte brev, som dette er en kopi af, er dateret 20.6.1818.

Resumé

Kopi af brev af 20.6.1818.

Dokument

[Slotsbygningskommissionens kopibog]

Af et BrevI til Hans Høyhed Prinds ChristianII fra Hans Exellence Geheimeraad Baron SchubarthIII har Commissionen med megen Fornøyelse erfaret Hr Professorens Beslutning at overlade den meget attraaede Prydelse for den nye KongeborgIV af en FriißV i hvid Marmor af Deres Haand efter det Sujet som De har valgt til det MesterværkVI der pryder Slottet Monte CavalloVII og som har tildraget sig Europas Beundring, hvortil Hr Professoren er villig at tilføye 2de af Dem forfærdigede CariatiderVIII.
Efter at Commissionen herover havde giort Hans MajestætIX allerunderdanigst IndberetningX, har den ved Allerhøyeste Resol.XI af modtaget Befaling at tilkiendegive Hr Professoren Hans Mjestæts særdeles Velbehag ved at erholde dette betydelige og skiønne Arbejde fra Deres Haand i det nye Slot, hvorved Commissionen tillige er overdraget paa den Maade og i de Terminer som De maatte ønske det, af Finantserne at anviise de 15000 Specier for hvilke Fædrenelandet efter ovennævnte Hans Exellences Brev erholder dette Kunstværk som dets Eiendom.
Værelset ved Riddersahlen i den nye Kongeborg er bestemt til at prydes med dette Mesterværk og Commissionen vil opbyde alt til at giøre dette Gemaks Indretning og øvrige Decorationer værdig denne Udmærkelse. Af de 4 Vægges Længde i Værelset har man tilføyet vedlagde MaalXII.
Idet Commissionen giver sig den Ære herom [herved] at underrette Hr Professoren, udbeder den sig tillige behageligen tilkiendegivet naar den tør haabe at Deres Tiid vil tillade Dem at begynde paa dette Arbejde, tilligemed det som De maatte bestemme i Henseende til ovennævnte Sums Anviisning.

[Fra koncepten]

Kiøbenhavn i Slotsbygnings Commissionen, den 20 July 1818XIII.

Generel kommentar

Dette brev er en kopi af brevet af 20.6.1818.

Arkivplacering

Rigsarkivet, Kopibog nr. 36

Thiele

Det afsendte brev er gengivet hos Thiele II, p. 374-375.

Emneord

Personer

Værker

A55 Karyatide, 1813, inv.nr. A55
A503 Alexander den Stores indtog i Babylon, marts 1812 - juni 1812, inv.nr. A503
A56 Karyatide, 1813, inv.nr. A56

Kommentarer

 1. Jf. brev af 9.5.1818 fra Herman Schubart til Christian (8.) Frederik.

 2. Den danske prins Christian (8.) Frederik.

 3. Den danske diplomat og baron Herman Schubart.

 4. Dvs. Christiansborg Slot, jf. artiklen Bestillingen til Chrisitansborg.

 5. Dvs. Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmorversion, 1818-1833. Frisen blev stærkt beskadiget ved slottets brand i 1884. Se i stedet A503.
  Se også artiklen Bestillingen til Christiansborg.

 6. Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), 1812, originalmodel, Palazzo del Quirinale, Rom, jf. A503, jf. dokumenter vedrørende emnet Alexanderfrisen, Palazzo del Quirinale, Rom.

 7. Dvs. Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmorversion, jf. A503, Palazzo del Quirinale, Rom. Quirinale-paladset ligger på den af Roms syv høje, der tidligere var kendt under navnet “Monte Cavallo”, se også emnet Alexanderfrisen, Palazzo del Quirinale, Rom.

 8. Karyatider, marmorversioner, tronsalen, Christiansborg Slot. Karyatiderne til grunde ved slottets brand 1884. Jf. A55 og A56.

 9. Dvs. den danske kong Frederik 6.

 10. Inden den endelige bestilling havde Frederik 6. skulle forsikres om, at marmorversionen af Alexanderfrisen til Christiansborg Slot ikke ville være at regne for en kopi af Quirinal-paladsets Alexanderfrise, men derimod et enestående, originalt kunstværk af Thorvaldsen, jf. brev af 9.5.1818 fra Herman Schubart til Christian (8.) Frederik.

 11. Dvs. resolution. Befalingen af 15.6.1818 fra Frederik 6. til Slotsbygningskommissionen er endnu uidentificeret.

 12. Christiansborg-gemakkets mål og udformning blev skitseret af C.F. Hansen i brev af 20.6.1818 til Thorvaldsen.

 13. NB. Det afsendte brev, som dette er en kopi af, er dateret 20.6.1818.

Sidst opdateret 19.02.2020