25.7.1796

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

København

Modtager

Kunstakademiet, København

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til Det Kong. Maler Billedhugger og Bygnings Academie

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Thorvaldsen beder om forskud på sit rejsestipendium.

Dokument

Underdanigst P: M:I

Da Jeg Agter at tiltræde min Reise saasnart Jeg erfarer at Italiens skiæbne er bestemtII som nu Synes at Nærme sig, fordrister Jeg mig til at Ansøge Det Kong. Academie om at faa Det første Qvartal af mit Reise StipendiumIII forud betalt, og at Jeg saaledes indtil mine Reiseaar Ere omme Maatte Nyde denne Bevaagenhed da Jeg Ved min fliid skal stræbe at fortiene den og Alle forhenn mig Af Academiet beviste UnderstøttelserIV
Kiobenh.
d 25de Julj 1796 Det Kongl. Acedemies
  Underdanigste
  Tienere
  B: Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

Most humble Pro Memoria

As I plan to commence my journey as soon as I learn that the fate of Italy has been decided on, which now seems to come closer, I venture to apply to the Academy of Fine Arts to get the first quarterly instalment of my travelling scholarship paid in advance, and that I thus until my years of travel are over may enjoy this favour as I by my diligence shall strive to deserve this and all former support from the Academy.
Copenhagen
25th July. 1796 The most humble servant
  of the Academy of Fine Arts
  B. Thorvaldsen

[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Om denne ansøgning lyder det i Kunstakademiets dagbog 25.7.1796 (Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen): “Medaillisten Thorwaldsen indkom med Ansøgning om at faa det første Qvartal af hans Reise Stipendium udbetalt forud; bevilget.”
Forskuddet blev bevilget samme dag, jf. også Thiele I, p. 50.

Dokumentstatus

Færdigt egenhændigt dokument

Arkivplacering

Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, journalsager, 1796, II, nr. 36.

Thiele

Gengivet hos Thiele I, p. 49-50.

Emneord

Kommentarer

  1. Dvs. det latinske pro memoria: “for at bringe sig i erindring”. Udtrykket var oprindelig en høflig indledningsformular, der blev brugt på skrivelser til personer af højere rang, ofte offentligt ansatte embedsmænd. Efterhånden betød det også mere generelt en skrivelse til, fra eller mellem embedsmænd, da oftest i dets sammenskrevne form – promemoria – se Ordbog over det danske Sprog.
    Udtrykket optræder hyppigt i de mere formelle breve i Arkivet.

  2. Thorvaldsen refererer til Napoleons erobringstogt i Norditalien i 1796. I løbet af 1796 rykkede de franske tropper sejrrigt frem og tvang efterhånden hovedmodstanderne østrigerne på tilbagetog. Selvom Thorvaldsen synes at tro, at en fred var nært forestående, fortsatte urolighederne.

  3. Thorvaldsen ansøgte om rejsestipendiet i brev af 2.11.1795 og fik det bevilget samme dag. Stipendiet blev almindeligvis betalt i et kvartal ad gangen.

  4. Thorvaldsen havde to gange tidligere modtaget et årligt stipendium à 100 rigsdaler, se hans ansøgninger af 2.12.1793 og 5.1.1795.

Sidst opdateret 09.02.2016