1.1.1843

Afsender

H.P. Holst, Redaktørerne ved Ny Portefeuille

Afsendersted

København

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af det tidsskrift, hvor denne tekst blev trykt.

Resumé

Teksten rapporterer om den endelige udformning af Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke. Artiklens beskrivelse af monumentet stemmer overens med det færdige resultat i juli 1845.

Dokument

Frederik den Sjettes Mindestøtte.

Det er tilstrækkelig bekjendt, at der fra nogle fædrelandsksindede MændI i Jylland allerede for længere Tid siden udstedtes en Opfordring om at yde Bidrag til en Mindestøtte for Frederik den Sjette;II men det er maaskee mindre bekjendt, at dette Arbeide skrider rask fremad, og at den Tid ikke er langt borte, da et Monument vil reise sig, der paa eengang vil bære Vidnesbyrd for Efterverdenen om en ædel og elsket Regent og om trofaste og taknemmelige Undersaatter. Den CommitteeIII, der dannedes i denne Anledning, har i Begyndelsen af forrige Aar til dette Øiemed kjøbt Skanderborg Slotsbakke, hvis smukke Beliggenhed og yndige Omegn gjør den særdeles skikket til en saadan Bestemmelse. Bakken, der skraaner brat ned til alle Sider, danner foroven en cirkelrund Plateau af omtrent 90 Alens Diameter. Paa denne Plateau, hvor der sees Ruiner af det gamle Skanderborg Slot, Kirken og det runde, mægtige Taarn, der endnu er urørt af Tiden, vil Monumentet blive opreist i en Afstand af omtrent 70 Alen fra Taarnet. For at dette sidste ikke skal forstyrre Indtrykket af Mindestøtten, anlægges Træplantager derimellem, og de i og for sig smukke Omgivelser ville endnu forskjønnes ved Haveanlæg og Blomsterpartier.

Monumentet selv vil bestaae af en fiirkantet, aflang Granitblok, der kommer til at hvile paa en Sokkel af samme Masse. Det Hele tilhugges efter en smuk Tegning af den høit fortjente Professor HetschIV.

De fire Sider af Støtten ville blive prydede med Basrelieffer af Thorvaldsen, der gratis har overtaget dette Arbeide, og Inscriptionerne ville, efter Committeens Ønske, blive forfattede af dette Blads RedacteurV. De fire Basrelieffer ville komme til at antyde de væsentligste Momenter i Frederik den Sjettes Regentvirksomhed: hans Fortjenester af Stavnsbaandets LøsningVI og Livegenskabets Ophævelse i en Deel af Hertugdømmet Holsteen ‒ hans Fortjenester af Folkeoplysning, Kunster og VidenskaberVII ‒ af Almeenaandens Oplivelse ved Anordningen af ProvindsialstænderVIII ‒ og endelig hans Fortjenester af Lovgivning i Almindelighed og Mildhed og Retfærdighed i dens HaandhævelseIX.

Efter Bestemmelsen ville disse Basrelieffer tilligemed den forevigede Konges Büste, der anbringes øverst paa Monumentet, blive udførte i hvidt Marmor af Billedhuggeren HolbekX i Rom. Da to af Basreliefferne allerede ere færdige fra Thorvaldsens Haand; da de materielle Betingelser for Arbeidets Fremme ere tilstede, og Committeens Iver og Energi lader vente, at ingen unødvendig Standsning vil finde Sted: troe vi deri at kunne see de bedste Auspicier for den snarlige Fuldførelse af et Værk, hvori enhver dansk Borger er levende interesseret.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Ny Portefeuille, 1. bind, 1. hefte, 1.1.1843, p. 12-13. Teksten omhandler Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1843, Ny Portefeuille 11-12

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A604 Stavnsbåndet ophæves, 12.12.1842, inv.nr. A604
A605 Provinsialstænderne oprettes, 1842 - 1843, inv.nr. A605
A191 Frederik 6., Tidligst 8.1.1820, inv.nr. A191
A606 Retfærdigheden, 6.3.1843, inv.nr. A606
A607 Kunsten og videnskaben beskyttes, 6.3.1843, inv.nr. A607

Kommentarer

  1. Se Frederik 6.-kommissionen.

  2. Den danske kong Frederik 6., der døde den 3.12.1839.

  3. Dvs. Frederik 6.-kommissionen.

  4. Den tyske arkitekt G.F. Hetsch.

  5. Dvs. H.P. Holst, der var redaktør af Ny Portefeuille og selv forfattede denne tekst. Det blev dog ikke ham, der blev ophavsmand til inskriptionerne på monumentet, men B.S. Ingemann.

  6. Dvs. Stavnsbåndets ophævelse, jf. A604.

  7. Dvs. Kunstens og videnskabens beskytter, jf. A607.

  8. Dvs. Provinsialstændernes oprettelse, jf. A605.

  9. Dvs. Retfærdigheden, jf. A606.

  10. Den danske billedhugger C.F. Holbech.

Sidst opdateret 19.11.2018