8.9.1838

Afsender

Redaktørerne ved Dansk Kunstblad

Afsendersted

København

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af det tidsskrift, hvori denne tekst blev trykt.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

Kjøbenhavn. Mandagen den 27de August bleve Maleren M. Rørbye og Medailleur C. Christensen eenstemmig optagne til Medlemmer af det kongelige Academie for de skjønne Kunster. De af Kunstnerne i denne Anledning indsendte Receptions-Arbelder ere et Genremaleri af Hr. Rørbye og en Medaille af Hr. Christensen. Vi ville med nogle Linier søge at give vore Læsere en Idee om disse i Sandhed meget fortrinlige Arbeider.

[…]

Den Medaille, som Hr. Christensen har indsendt som Receptions-Arbeide, er den samme, der blev ham overdraget af Akademiet at udføre i Anledning af de Thorvaldsenske Kunstværkers Hjemsendelse. Endskjøndt den foreløbig har været omtalt i dette Blads første Aargang Nr. 18I, troe vi dog at burde skjænke den endnu nogle Linier for Fuldstændighedens Skyld, især da Compositionen er bleven noget forandret. Paa Adversen seer man Thorvaldsens veltrufne Portrait i Profil med Omskrift: ALBERTUS THORVALDSEN SCULPTOR DANUS. Herudenom er “Alexanders Indtog i Babylon” anbragt som en rundtløbende Frise. Paa Reversen nærmer den paa en Delphin hvilende Nymphe Galathea sig til Dana, en siddende majestætisk Figur med Ærekrands om Hovedet og Vaabenskjold ved Siden, og rækker hende den lille Amor med Lyren. I Exerguen derunder staaer: MDCCCXXXVIII HAFNIAE. Omkring denne Composition ere endeel af Thorvaldsens meest udmærkede Arbeider anbragte i en Kreds. Øverst oppe staaer Christus med Petrus og Johannes den Døber, som prædiker i Ørkenen, paa sin høire Side og Apostlerne Johannes og Paulus paa venstre Side. For at danne en Overgang fra de christelige til de hedenske Arbeider har Kunstneren anbragt “Dagen” ved Siden af Johannes den Døber og “Natten” ved Siden af Paulus. Mellem disse to Basreliefs findes i den nederste Deel af Kredsen følgende hedenske Compositioner: Ex genio lumen, Mars og Amor, Hebe, Hyrdedrengen, Gratierne, Mercur, Venus, Jason og den knælende Ganymed.
Skjønheden i Compositionen og den omhyggelige Udførelse af alle Details give denne Medaille et høit Værd. Der skal præges eet Exemplar i Guld og adskillige i Sølv, hvilke sidste skulle, som forhen er anført, tjene til Belønning for de Arbeider, der ved de aarlige Udstillinger fortrinligen røbe Talent og heldig Bestræbelse.

[…]

Generel kommentar

Denne kunstnyhed blev bragt i tidsskriftet Dansk Kunstblad, 3. Bd., Nr. 20, 8.9.1838.

Emneord

Personer

Værker

F13 Thorvaldsen-medaljen, 1838, inv.nr. F13

Kommentarer

  1. Se det pågældende nummer af bladet med nyheden om Christensens arbejde af 15.12.1836.

Sidst opdateret 27.05.2018