Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2056 af 10246
Afsender Dato Modtager
Peder Anker [+]

Afsendersted

Stockholm

11.12.1818 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Velbaarne Hr Ridder Thorvaldsen

Ieg tog mig den Frihed i Sommer at skrive Deres Velbaarenhed til; men ieg formoder mit Brev ikke er fremkommet. Det er i samme Anlednng, og efter samme Persons Anmodning, ieg nu igjen maa uleilige med disse Linier. En Norsk Bondesøn fra Dovre-Fjeldet, ved Navn Michelsen har ved et Par vundne Premier, og ved flere Arbeider i Billedhugger-Kunsten, lagt for Dagen, efter alle Kjenderes Dom, et upaatvileligt Talent dertil. Her, og endnu mindre i Norge, gives ingen Leilighed for ham til at følge, med Held, den uimodstaaelige Lyst han har til at uddyrke denne Kunst, der er Axelen, hvorom hele hans Tilværelse dreier sig. Han har i den Anledning bedet mig om et Par Ord til Deres Velbaarenhed, for at erfare om det skulde være muligt, paa en eller anden hvilkensomhelst Maade, at blive employeret hos Dem, for saaledes at studere Kunsten under dens største Mester. Endskjønt uvidende, om ieg endnu har den Ære at være erindret af Deres Velbaarenhed, har ieg dog, med Hensyn paa denne Anmodnings Natur, troet at burde tage mig den Frihed at anbringe den for Dem, overbeviist om at De, af samme Grund, undskylder denne Frihed. Det er i øvrigt et stille og ordentligt Menn[e]ske, som man i enhver Henseende kan forlade sig paa; han aander ikke uden for sin Kunst, og higer efter enhver Leilighed til at gjøre Fremskridt i den.
Torde ieg haabe et Par Ord af Deres Velbaarenhed om der er Mulighed i at hjelpe dette Menneske.
Ieg beder Deres Velbaarenhed modtage Bevidnelsen om den sandeste Høiagtelse.
Stokholm d: 11te Dec: 1818 Peder Anker
Generel kommentar

Bag på dette brev ses en kvittering af 3.2.1819 fra Francesco Gaudenzi.

Arkivplacering
m5 1818, nr. 86a
Sidst opdateret 07.01.2013 Print