Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1491 af 10244
Afsender Dato Modtager
Fr. Beck [+]

Afsendersted

Civitavecchia

Afsenderinfo

Brevet har været forseglet.
Poststemplet: “27 GENNAJO” samt “VITAVECCHIA”.

26.1.1816 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: All / Sig.r A: Thorvaldson / Scultore / in / Roma.
Tilføjet på brevet: “Franco”.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Gode Ven.

Tillad mig at bruge dette kjære Navn at nævne Dem med, thi omenskjøndt vores Bekjendskab var kort, saa troer jeg dog at vi stiltiende har sluttet en Slags venskab med hverandre, og efter den forekommende Godhed som De viste mig ved mit Ophold i Rom, som og den store velvillighed og Tjenstagting endogaa med opofrelse af deres Tid, for at hjelpe mig som Fremmed, kan jeg ikke noksom med Taknemmelighed og sandt Venskab erindre, uden at være glad over at have gjort i saa kort Tid Bekjendskab med en Mand som De, der i Verdens Hovedstad iblandt Kunstnere er den første, dette er ikke Smiger, men hvad jeg har hørt mange sige. Hvor stolt vil jeg ikke være naar jeg engang kommer hjem og kan sige, jeg kjender vor Thorvaldsen, og han har beæret mig med sit Vendskab. gid kun bare at vi engang maatte være saa lykkelig at see Dem i Norden hos os, jeg troer De ville finde Dem lykkelig der, thi enhver ville vist see at giøre Dem Livet saa behageli[g]t som muligt. De ville vist nok ikke træffe saa mange Kjendere og Kunstdyrkere, som i Rom, men, det vil jeg love Dem at De vil træffe mere Velvillighed og sand Gjæstfrihed i vort norden end her i det skjønne Italien. Klimaet er koldt men Hjerterne er varme.

Kan det intresere Dem noget at høre om min Rejse og Affaire saa er dette mine Eventurer: Strax da jeg forlod Dem sadte jeg mig paa den Hest jeg havde lejet, og som var meget daarlig og tog vejen til Fiumecina hvor jeg kom efter 4 Timers Rejse, ganske forskumlet og øm i alle mine Lemmer, efter at have taget ind hvad jeg kunde faae af Lasten i forbemeldte Stæd, føjede Vinden og Vejret sig saaledes at jeg den 23.e om Morgen kom til Søes, og efter en meget behagelig og ved godt vejr Sejlads kom jeg hertil samme Aften som var mere end jeg havde ventet. Her skulle jeg tage Resten af min Ladning men har kun faaet ganske lit, og har derfore gjort Protest imod Kjøbmanden samt maae gaae med hvad jeg har. Om nogle Dage bliver jeg færdig og da saa snart Vejret og Vinden tillader det fortsætter jeg min Rejse til Toulon. og skulle De have venner eller Bekjendter i Frankerig som De ville sende Breve til da skal jeg naar De vil sende mig Dem hertil med sand Fornøyelse besørge samme. Nu til Slutning Tak og Tusind Tak for Deres imod mig beviste Venskab og Godhed, jeg vil altid med sand Glæde og Taknemmelighed erindre mig de faae Timer jeg har nydt i Deres behagelige Selskab, og skulle De nogen sinde komme til Norge, skal De altid finde en beredvillig Tjener i Deres med sandt Venskab og Taknemmelighed forbundne og ærbødigste

Fr Beck

Civita Vecchia d 26. January 1816

Mange Hilsinge til vores fælles Ven Hr Eckersberg!

Arkivplacering
m4 1816, nr. 2
Sidst opdateret 10.05.2011 Print