Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2001 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jørgen Koch 13.9.1818 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af afskriften.

Nicolai Dajon [+]

Modtagerinfo

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift. Se hertil den generelle kommentar.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Høytagtede Her Professor!

Idet ieg glæder mig over Kunst Academiets Valg, og griber denne Leylighed for af mit gandske Hierte at ønske Dem til Lykke, som Directør for samme, nærer ieg tillige det Haab, at De undskylder mig, fordi ieg ey før har skrevet Dem til; Aarsagen er deels denne, ieg har angaaende den omtalte Byste talt flere gange med Thorvaldsen, behøver ey at sige Dem som Kunstner i samme Fag, at det ey er tilfredsstillende for en Billedhugger, at udarbeide en Byste, efter et Maleri – Dog desuagtet har han forsikret mig, og ieg tør sige for Deres Skyld, da ieg har sagt Ham at De interesserede Dem for denne Sag at Han gandske bestemt vilde tage fat herpaa, men at det var Ham umueligt for Øyeblikket, da Han havde saamange Ting under Hænder, som nødvendig maatte være færdige, De seer altsaa gode Hrr Professor at ieg som den der gierne havde udrettet Deres Kommission paa det bedste, ey kan glæde sig over ey at kunde give Dem nærmere Underretning, naaer dette Arbeide kan forfærdiges. –
[...] Thorvaldsen har været noget upasselig i Sommer. Han er for Tiden i Neapel; – [...]
[...] Schubarth har bestemt at Reise sidst i November til Kiøbenh og hvis det bliver ved den giorte Aftale følger Thorvaldsen med; ieg har i dette Øyeblik faaet Efterretning fra Livorno, at Digteren Ingemann er ankommen dertil, og vil med det første indtræffe i Rom, ieg vil ey faa Ham at see, da ieg i Overmorgen gaaer til Neapel. –

Lund opholder sig i Florentz hvor han har været i 3 Maaneder, Han har talt om til Foraaret at vilde tiltræde sin Reise til Kiøbenhavn. –

Thorvaldsen har bedet mig naaer ieg skrev Dem til at bringe hans Hilsen – Freund ligeledes. –

Generel kommentar

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Arkivplacering
m34, nr. 72,12
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Personer
J.L. Lund
Sidst opdateret 18.05.2015 Print