Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1146 af 10246
Afsender Dato Modtager
C.F. Høyer [+]

Afsendersted

København

9.5.1812 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original [Translation]

Kiøbenhavn d. 9de Maj 1812.

Min kiære gode Thrsn! Det har været mig særdeles behagelig at modtage vores fælles Vens Brev af 20.de Mart; Jeg har deraf erfaret det ieg saa længe har ønsket at viide, nemlig hvorledes De lever – har ieg saaledes længe maattet være urolig formedelst Uvisheden om Deres Velbefindende, Vil ieg ved at takke Dem ret inderlig for meddeelte Efterretninger bede: at De en anden Gang ikke forsømmer at skrive; Thi fra min Side kan De immer være vis paa Svar, ligesom enhver Commission De vil betro mig skal blive forrettet med Glæde og inderligste Interesse; Af vor gode Mallings Brev seer ieg at De ikke har modtaget mit Brev af 22.de Jan: Dets Indhold var i egentlig Forstand af liden Interesse At ieg ikke havde til Dato havt Aarsag at glæde mig ved min Hiemkomst nemlig man taler her poetisk om de skønne Konsters blide Skiæbne, og handler prosaisk naar man ikke vil unde nogen Konstner Føden; – At ieg har tabt Deres Sag hos Vedkommende – At Trn: har opført sig som en Esel imod mig, og at ieg bad Dem om De vilde have den Godhed at bevidne: at ieg har opholdt mig i Rom eene og alleeneste fordi ieg havde paataget mig at gelejde Trms Svigermoder og Svigerinde hertil – Desuden bad ieg Dem at De ikke vilde forsømme at give mig skriftlig Fuldmagt til hvad De vilde at ieg skulde besørge for Dem, Hvad ieg meere meddeelte Dem var ligegylgigere Ting. – Da ieg veed De immer med inderlig Deeltagelse spørger til mit Vel – Vil ieg førend ieg nævner om andet fortælle Dem; de behageligste som er hændet mig siden min Hiemkomst: og dette er nemlig at en privat Mand ved at see mine Arbeider har for faa Dage siden bestilt et stort Malerie hos mig, hvem Manden er veed ieg ikke – Men Børs Comissairen Cap. Widt er Commissionairen; Sysiettet er overladt til mig selv. Maleriet skal anbringes i Børs-Salen /: som for: nærværende Tiid ved vores Ven Hornbeck udviides og istandsættes; mere her om en anden Gang. – Ved Academiets Udstilling = 31.de Marts giorde mine Arbeider almindelig Lykke især talte alle om Socrates, men mine Ossianske vare man mindre tilfredse med som ieg anseer for et slet Omen; Dog bør ieg ikke forbiegaae at meddeele Dem at Kongen haver skiænkket mine Arbeider sit allerhøyeste Bifald, sagde i min Nærværelse adskillige Complimenter og at han vilde kiøbe Socrates, Hero og de tvende af Ossian. – Her vil De nu spørge min kiære gode Thrsn hvad man haver betalt mig for nævnte Malerier – Jeg svarer: endnu veed ieg intet – bisogn[e]rà di stare attende. Jeg tviler ikke om Kongens Velvillighed ikke heller om Pr Chr: ieg skal en anden Gang sige Dem meere ifald det kunde [lade] sig giøre. – I det heele har ieg virkelig havt mange Ubehageligheder medens ieg har været hiemme, men ieg har ikke giort regning paa andet og der skal derfore meget til at fælde mig – Min største Glæde skulde det være mig, om ieg end[nu en] Gang igien kunde samles med Dem min beste Ven, dette Ønske nærer ieg immer, skønt Udsigterne dertil ere kuns maadelige i dette barbariske Seculum; De tillader mig at ieg her ved denne Lejlighed bebyrder Dem med en Efterretning som ikke svarer til Ønsket! nemlig angaaende den meddeelte Anfordring paa Bielcke – Længe formedelst dennes Fraværelse fik ieg ingen Svar endelig fik ieg Svarret nemlig Anviisning paa R-Thott og endelig efter at have skrevet ham flere Gange til erholdet hans Svar af følgende Indhold: Jeg overlader Figuren Hebe til Professor Thorvaldsens Raadighed, kuns med den Forbeholdenhed, at de af Dem udbetalte 200 ScudR: af Thorvaldsen igien tilbage betales Dem, da ieg derimod ganske renoncerer paa de 200 Scud som ieg betalte ham i Rom. R: Thott. Af denne Tildragelse med nævnte Baron, har ieg paa egen haand taget mig den Frihed alvorlig at tale Deres Sag saa vel hos den eene som hos anden; Men ieg har formærket: visse Herrer finde sig i alt – NB:/ Jeg tror om mig selv at naar ieg vil giøre mig umage at jeg ved et Brev kan giøre mig forstaaelig, Jeg har med alt dette ikke været istand til at erholde noget bestemt Svar Nemlig ieg har giort Commissionen for Slottets Bygning følgende Forslag: Formedelst Baron Thotts Ubestemthed at forskaffe Slottet en Figur af vores Thorvaldsen, og en stakkels Enke til hendes Tilgodehavende. Jeg yttrede: At ieg vidste at Commissionen for Slottets Bygning skylde Dem Penge, og at De følgelig paa min Anmodning var villigere til at give mig Anviisning paa Commissionen, end at De vilde bebyrde mig med at stevne R: Thott. Jeg haver paa Grund her af foreslaget Cmssn: at udbetale mig de 200 ScR: og det Resterende paa Deres Anfordring /: Jeg har sagt at ieg ikke vidste rettere: end at De havde tilstaaet Baron Thott Figuren Hebe for Summen 600 ScudR: / Om De ved denne Lejlighed er tilfreds med mig min kiære Thorsn veed ieg ikke, imidlertiid er ieg overbeviist med mig selv at have handlet efter bes[te] Overlæg og skønnende; Ifald De saa syntes kunde De give mig Anviisning paa Commissionen, og Fuldmagt, til at forhandle Figuren; – Hvad der kommer ud af det veed ieg naturligviis ikke – Men at De ikke har en sikkrere Commissionair end mig indestaar ieg Dem fore. – Men at De er saa god at meddeele mig Svar saasnart mulig beder ieg paa den stakkels Madam Wahls Vegne – At meddeele Dem Underretning om Academiet vilde maaske ikke være Dem ganske uden Interesse, dersom egentlig at der var noget derom at sige – De veed at man har nedlagt en Prof[e]ssor Bolig – dette kalder man at udvide Academiet – Academiet Skoler som før var mørkegraa have nu en Leerfarve og ere lyse [resten mangler.]

[i margen side 1:]

NB: Skulde det hende sig at De formedelst Deres Godhed for mig, skulde kunde forskaffe mig noget Arbejde – Da beder ieg Dem at De for alt Ting skriver directe til mig selv der om.

Arkivplacering
m3 1812, nr. 15
Emneord
Kunstakademiets udstillinger · Otto Reedtz-Thotts bestilling 1806 af Hebe
Personer
Johan Christian August Bielke · Otto Reedtz-Thott
Sidst opdateret 25.08.2019 Print