Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9207 af 10246
Afsender Dato Modtager
Just Mathias Thiele [+]

Afsendersted

København

1843 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Christian 8. [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brevudkast er under udarbejdelse.

Se original

Det har allernaadigst behaget Deres Majestæt at befale mig, allerunderdanigst at forelægge nogle Forslag til Bestillinger hos Conferentsraad Thorvaldsen, hvorved det især vilde være at tage Hensyn til, at den alderstegne, men dog saa productive Kunstner, derved tillige maatte finde en Opmuntring og særegen Tilfredsstillelse som Deres Majestæt med saa megen Naade gierne ønskede at skiænke ham.
Jeg tillader mig derfor allerunderdanigst at fremstille efterstaaende Opgaver, som formenes at ville svare til den huldrige Hensigt, som det allernaadigst har behaget Deres Majestæt at yttre.
1, Det er Deres Majestæt bekiendt, i hvilken Grad Thorv. glæder sig over sit Museum og dets artistiske Udstyr; jeg formener derfor allerunderd[an]igst, at efterat Kunstneren har skænket Fædrenelandet sine Værker og hans Medborgere have reist det Museum, som skal bevare dem, vilde det være en ligesaa skiøn som betydningsfuld og kongelig Handling, naar Deres Majestæt satte, som man siger, Kronen paa Værket. Dertil er der efter min allerunderd[an]igst Formening en skiøn Foranledning. Thorv. har nemlig allerede tidligere giort Skizzen til en deilig Composition, og hvoraf allerede, efter Sigende en Deel skal være færdig i Model. Det er en Victoria paa en Quadriga med Forspand og 4 vælige Heste i naturlig Størrelse. Hertil vilde han benytte de Heste, som han tidligst udførte til Poniatowsky Monument, men som ikke blev anvendt. Den anden Hest skal ogsaa være modellert, saa at der kun mangler Vognen og Victoria. En allernaadigst Bestilling paa denne Composition til at udføres i Bronce, vilde være Thorv. saameget kiærere, som det synes at ligge ham meget paa Hierte, at Broncestøbning her i Landet maatte faa Leilighed til Udvikling. Foretagendets Bekostelighed vilde ikke blive større, end hvad Støbning og Ciselering vilde andrage, da Kunstneren langtfra at vilde beregne sig noget for Modellen, vilde finde sin glædeligste Løn i Leiligheden til at et saadant Værk kunde komme frem fra hans Haand, til Smykke for det Sted, der nu dog interesserer ham fremfor ethvert andet. Anbringelsen deraf ovenpaa Museums Bygningen, er allerede antydet i Architechtens Udkast til denne Bygning.
Det vilde efter min allerunderd[an]igste Formening være et kongeligt Foretagende glædeligt for Kunstneren og til Ære for Kunsten, en høi kongelig Anerkendelse af vor store Kunstners Værd og Betydning, der ogsaa uden for Landets Grændser vilde høres med Begeistring.
2, Det vil ikke have undgaaet Deres Majestæts Opmærksomhed, hvorledes Thorvaldsen, efterat have trukket sig tilbage fra alle større Bestillinger fra Udlandet, ligesom har hengivet sig til en elskværdig Legen med sin Kunst, hvorledes han ligesom i Spøg undfanger den ene yndige Composition efter den anden og lader et ungdommeligt hvisket Lune spille i de beundringsværdigste Smaating. Denne Iagttagelse har oftere ledet min Tanke hen til hvad der under hans Hænder vilde kunde fremstaa for et ganske eiendommeligt Værk af denne hans Tilbøielighed, naar en gunstig Anledning maatte indfinde sig. Jeg tænkte mig da et offentligt Springvand paa en af Hovedstadens Pladser, hvorledes en saadan Opgave vilde kunne sætte Konstnerens rige Phantasie i Bevægelse, hvorledes hver Dag af hans øvrige Levedage vilde kunne opmuntres ved en ny lille Deel af dette Hele, et Arbeide, som vilde kunne sysselsætte og adsprede ham paa det behageligste, selv naar hans Svagelighed giorde ham det nødvendig kun at foretage sig saadanne Arbeider, som han kan modellere siddende.
Da en saadan Composition passende maatte udføres i Bronce vilde den vist ogsaa i denne Henseende glæde ham og med Hensyn til dets fremtidige Anvendelse, tillader jeg mig allerunderdanigst at paavise som passende Steder for dets Anbringelse, enten den lille Gaard, som omgives af hans Museums fire Fløie, eller Pladsen udenfor Museets Facade henimod Stormgade, elle St. Anne Plads til hvis Forskiønnelse Forholdene snart maaske turde ændre sig.
3, Fremdeles tillader jeg mig allerunderd[an]igst at bemærke, at Pladsen mellem Fru Kirke [sic] og Universitetsbygningen frembyder et passende Sted for en Broncestatue af Luther.
4, At Arbeiderne med Tilveiebringelsen af Frontonerne til Christiansborg Slot, til Slotskirken og til Raad- og Domhuset, til hvilken Thorv. alt for endeel Aar siden har giort Skizzerne, nu, efterat Dalhoffs Forsøg i at brænde Leer aar afgivet glædelige Resultater turde kunne paabegyndes og tilendebringes med mere Held, end tidligere da Porcellainsfabrikkens uheldige Forsøg, bidrog saa meget til i denne Henseende og nedslaa Thorvaldsen og at lade ham mistvivle om at see dette Ønske opfyldt.
5, Thorvaldsen har engang for mig yttret, at han kunde havde [sic] Lyst til at udføre en Composition af flere Statuer, forbundne til hinanden med en gennemgaaende Handling, skiøndt hver for sig afgiver et uafhængigt Konstværk. Til Exempel har han anført Paris og de tre Gudinder, af hvilke Venus som har vundet Prisen som bekendt alt er færdig; Paris vilde han fremstille i det Moment, da han har afsagt Dommen og Juno og Minerva, begge iførende sig deres Gevandter efter at have fremstillet sig i Skønhedsstriden. Som et andet Sujet nævnede han Venus, Vulkan og Mars, hvortil allerede de to sidstnævnte ere udført i Marmor.
6, Slutteligen tillader jeg mig allerunderd[an]igst at bemærke, at de fire Nischer under Frue Kirkes Portal endnu staa tomme, men at Skizzere [sic] til 2 Sibyller og to Propheter, som denne hellige Skrifts og den profane Histories Forkyndere af Christi Komme, alt længe ere færdige.

hvilket jeg, ifølge allernaadigst Befaling herved har her den Ære at forelægge Deres Majestæt

Allerunderd.

Thiele

Arkivplacering
m30 II, nr. 50
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 10.05.2011 Print