Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3030 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

London

24.5.1822 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

London Wimpole Street 65
d. 24 Maj 1822

Hr Etatsraad og Directeur Hansen! Jeg tilstiller Academiet mit Svar paa dets ældre Skrivelse og paa Badens Ansøgning. De vil see at jeg raader til strax at fremgaae med Valg og Indstilling om Professuren i Perspektiven og at jeg har tænkt paa Fremtiden hvor denne Professur og den i Mathematiken vist nok kan og bør foreenes –
De vil undre Dem over og maaske det vil være Dem ubehageligt efter det Brÿderie De har havt med Rawert at see at jeg tilraader at udsætte Bestemmelsen om hans Afgang, men som jeg har ÿttret: Academiet maa ej af en afgaaende Professor lade sig foreskrive hvem det skal vælge til hans Eftermand og det sparer indtil videre den unødvendige Udgivt til Rawert. – Det er mig meget om at giøre at Midlerne ej anvendes til Gratificationer og Emolumenter bedre at finde frem til Pengepræmiernes Indførelse og jeg haaber det vil lade sig giøre saaledes som jeg har foreslaaet – Bedst at Eckersberg havde Tilsÿn ved disse Øvelser for at anvise til det practiske i Farvernes Behandling, det er hans Plads som første Professor i Historiemalerie – Een Præmie i Modellering vilde ogsaa være hensigtsmæssig –
Badens Ansøgning, som hvad de 50 Rgbdr r. S. angaaer er billig, har givet mig Anledning til at erindre om min Skrivelse af 20 Sept som jeg vilde ønske man skriver med store Bogstaver i Academiets Forsamlingssal –
Jeg vil meget bifalde at Professorvalget i Architecturen foretages inden Sommerferiens Udløb –
Academiets Udstilling roses meget iaar og Indtægten har ej været ubetydelig – der har udentvivl forholdsviis været færre slette Kunstværker med paa de talrige Udstillinger jeg har seet i Paris og nu i London. Den udeelte Roes Eckersberg Malerier har nÿdt glæder mig meget og haaber jeg at han ufortøvet gaaer i værk med de andre Billeder til Thronsalen –
Det er saare ærgerligt med Badens giftige Tunge og at Talen d. 31 Marts selv skulde smage derefter. De havde altsaa ikke confirmeret den forinden!
Som jeg seer af et Brev fra Rom har Freundt virkeligen modelleret (i liden Maalestok) de nordiske Guder og skal de være særdeles sindrige. De kunne maaske blive de bedste Vaaben mod Baden – Freund er en i alle Henseender haabefuld Kunstner – da at ville virke kraftigere for hans Ansøgning; han skal bestemt være hiemme til Nytaar –
Kobberstikker Heuer vender hiem i Sommer ene Jeg har paalagt ham forinden at giøre sig fuldeligen bekendt med Lithografien, for at forplante denne Kunst paa vor Grund, allerede arbejder han meget smukt i denne Kunst – og har lithograferet mit Portrait –
Fortryd ikke paa den Ulejlighed som Giennemsÿn af Overslag med videre mit Palais og Sorgenfris Reparationer foranlediger, jeg kan desværre ikke strække mig videre end til de nødvendigste Udbedringer, (De ved hvorledes Harbou har forvandsket mine Penge Anliggender) men jeg bør være betænkt paa væsentligere Udbedringer, det er uundgaaeligt inden føje Tid –
I August Maaned har jeg det visse Haab at see Dem igien og vil én af mine første og behageligste Beskieftigelser efter Hiemkomsten være at see Deres Arbejders Fremgang i min Fraværelse; man søger forgæves Arbejder af lige reen Stiil og Skiønhed i Udlandet det forsikrer jeg Dem, maatte De kun see dem fuldendte!! – Jeg nævner mig med sand Højagtelse og Venskab Deres

forbundne og velvillige
Christian Frederik

Generel kommentar

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Arkivplacering
m30A, nr. 68
Emneord
Kunstakademiets udstillinger
Sidst opdateret 24.10.2013 Print