Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1595 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

Odense

5.12.1816 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

H. Etatsraad Hansen! Vedlagt tilstilles Dem Kort og Overslag over Forandringerne ved Müllers Værelser i det Haab at De ved at giennemgaae samme kan faae det nedstemt, thi i Sandhed er saa betydelig Udgivt tør man neppe anmode Kongen om til saadant Formaal.
Hvad Udstillingerne paa Charlottenborg angaaer som kunde attraaes af private Kunstnere da er det efter min Formening ej Stedet hvor de finde Sted, men vel at de finde Sted der kan skade Academiets Salon og Udstillinger. Men forbyde deslige Udstillinger naar de ej ere Kunsten[?] uværdige, det kan man ikke, især til bedste for en Kunstners Enke eller for en Kunstner som ej er Artist[?] lengere; altsaa synes mig ej heller at det vel kan formeenes i privates Værelser paa Charlottenborg, kun Academiets Sal maae naturligviis ej aabnes hertil
Det giør mig ondt at Eckersberg ej vil afsænde sine charmante Esquisser, kun maae De sikre mig at ingen andre løber af med dem. Det er ellers uklogt af ham, thi det var dog en Fortieneste for ham og naar han vilde laane dem til Udførelse i det større og siden ombytte dem mod Vederlag, det forstaaer sig, kunde det endda staae ham frit for – Dette ville De ved Lejlighed sige ham –
Den unge Jacobson fortiente vist at agreeres paa sit Arbejde, som er sielden skiønt i sit Slags.

Jeg nævner mig Hr Etatsraad Hansen Deres

forbundne og velvillige
Christian Frederik

Odense d 5 Decbr 1816

Generel kommentar

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Arkivplacering
m30A, nr. 46
Emneord
Kunstakademiets boliger · Kunstakademiets udstillinger
Personer
C.W. Eckersberg
Sidst opdateret 23.01.2014 Print