Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1137 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

København

30.3.1812 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Kunstakademiet, København [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Ved at høre denne Beretning med Bifald og Opmærksomhed vil Academiet finde riig Anledning til at prise Hs Majestæt Kongens Naade mod denne Stiftelse; den berettiger os til glade Forhaabninger, men den naturligste Følelse som giennemstrømmer vort Inderste er Taknemmelighed mod vor ophøjede Beskytter
At lægge denne for Dagen være vor Attraae! men paa hvad Maade?
Den med Retsindighed udmærkede Fyrste[,] den sande Fader for sit Folk, og hvo kan nævne denne uden at tænke sig Frederik den Siette? forlanger intet Tak-Offer frembaaren med faure Ord, kun det som Hiertet yder i gavnriig Daad er ham tækkeligt –
Academiet har en vigtig, en udbredt, Virkekreds[?] i Staten, de skiønne Kunsters! hvor vidtomfattende!
Den gode Smag i Kunstværker virker gavnende paa Haandværkeren, forfiner selv den Oplystes, den lærdes Dannelse, blidner enhver hvis Hierte aabnes for et saa veldædigt Indtryk og bliver saaledes velgiørende for heele Nationen.
At værne om den gode Smags Udbredelse, at fremstille for deres Medborgere sande Mønstere paa smagfulde Kunstværker, dem De selv danne eller bedømme, see det, mine Herrer, er det vigtigste Formaal for et Kunstner Samfund.
Ved at opfylde dette efter Pligt og med den liberale Aaand som bør udmærke Kunstnere og Kunstelskere bringe de vor hulde Landsfader det værdigste Tak-Offer. O! at dette fremdeles maatte lykkes dem!
modtager hertil mine bedste Ønsker og Løftet om den kraftigste Bistand, maatte kun Evnen hos mig svare til Villien
Jeg afbryder for at Udsætte Dagens Forhandlinger og Hr Sekretairen ville nu nævne de Elever som have fortient Academiets Opmuntring eller Belønning

CF

Generel kommentar

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Arkivplacering
m30A, nr. 3b
Personer
Frederik 6.
Sidst opdateret 13.01.2015 Print