Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1432 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

Augustenborg

14.6.1815 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Hr. Etatsraad Hansen! Saaledessom De vedlagt vil see har jeg tilskreven Academiet og jeg troer at De naar Salonen er fastsat giør ret i mundtlig at indhente Hs Majestæts Bifald til denne Bestemmelse forinden den formelige Indbydelse til Kunstnerne at deeltage i samme med deres Værker udstædes. Den bør benævnes at finde Sted i Anledning af Kroningen.
Jeg troer det passende at, overensstemmende med Fundatsen, udmærkede Haandværksarbejder i de Haandværksgrene hvis Mesterstykker af Academiet bedømmes, tilstædes Udstilling.
Prisen bør efter min Formeening være 3 Rbmrk(omtrent 10 ßp.d.[x].) og i Middagsstunden1 Rgbdr. [x. x.]pr Person (hvilket omtrent ere 20 ßp.d.[x].).
Indtægten vil sikkert blive meget betydelig. Jeg ved hvad Interesse De har for dette Anliggende og det skal glæde mig ved min Tilbagekomst i medio Juli at kunne takke Dem for de Foranstaltninger som Academiet vil have Deres Erfaring og Kunstsmag særdeles at takke for ved denne Lejlighed.
Jeg ved at Palaiet i Odense vil forvolde Dem en Deel Bryderi og mit Ønske skulde det i Særdeleshed være om De formaaede at komme derover paa nogle Dage for at styre KrejsersForanstaltninger,som jeg veed Rentekamret anseer for at være overdrevne kostbare men som dog nok egentlig talt kun ere dyre i Forhold til alle Tings Kostbarhed og Pengenes slette Stand. Krejser har forladt mig i dag medtagende en DeelPapiirsmønstre til de Værelser som saaledes skal decoreres. Dette er imidlertid ikke det der især giør Indretningen paa Odense Slot kostbar; det er derimod at Slottet har staaet i mange Aar uden Reparation, at 70 Vinduer med Blyruder nu skal ombyttes med nye[,] at Gulv maae lægges i underste Etage for at giøre alle de Rum som kan og maa anvendes til [xxxxxxxx] beboelige o.s.v. Mueligt ogsaa at hans Overslag er ret rundeligt anslaaet – Jeg har selvom [sic] selv i sinde, i andre Forretninger, d. 30 Juni at komme til Odense; skulde vi ikke kunne mødes der? Det vilde vist være gavnligt i flere Henseender.
Ville De tillige hosOverhofmarschallen erkyndige sig om hvad Bistand til Ameublementetder kan forventes ved hans Foranstaltning paa Kongelig Befaling. Der bliver Tid at tænke derpaa og der er som De veed intet uden hvad ved seenesteAuctionkiøbtes
Jeg giør de bedste Ønsker for Deres Helbred og nævner mig HrEtatsraad Hansen Deres


Augustenburg d 14 Jun
1815
forbundne og velvillige
Christian Frederik
Generel kommentar

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Arkivplacering
m30A, nr. 31
Emneord
Kunstakademiets udstillinger
Sidst opdateret 23.10.2013 Print