Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2124 af 10246
Afsender Dato Modtager
Skydeselskabet [+]

Afsendersted

København

28.1.1819 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

DET KONGELIGE KIØBENHAVNSKE SKYDE-SELSKAB og DANSKE BRODERSKAB kiendes og med dette aabne Brev vitterligt giør: At Velbaarne

Hrr Albert Thorvaldsen
Professor og Ridder af Dannebrogen,

er indlemmet i bemeldte Selskab, ligesom Han og haver forpligtet sig til at holde dets Love, og de i Overensstemmelse dermed tagne Beslutninger, efterrettelig, samt, i alle Tilfælde, dets Bedste at fremme, og dets Skade, saavidt det staar til Ham, at afvende. Thi erklæres Han herved for BRODER i det Kongelige Kiøbenhavnske Skyde-Selskab, og berettiges til at bære det, Sammes Lemmer allernaadigste forundte, ÆRE-TEGN, saaledes som den derom giorte Anordning tilholder. Og skal Han, i Følge heraf, være deelagtig i alle de Friheder, som allerede ere, eller fremdeles maatte vorde, dette gamle DANSKE BRODERSKAB bevilgede, og nyde de Æres-Beviisninger Ham deri efter sin Stand tilkommer.

Den Kongelige Kiøbenhavnske Skydebane, den 28 Januarii Aar 1819 paa vores allernaadigste Konges og Herres Fødselsdag, i hans Regierings 11te og Indføds-Rettens 43. Aar.

Dets til Bekræftelse under Selskabets vedhængte Segl og de nu værende Dommeres Underskrift.

V. Hvidberg G. Welse Jacobsen Mæder
Generel kommentar

Dokumentet er et fortrykt dokument, hvor de trykte dele af teksten her er markeret med gråt. Det begyndende D i første linje ”DET KIÖBENHAVNSKE SKYDE-SELSKAB og DANSKE BRODERSKAB [...]” er udformet som et motiv med en skydeskive og en riffel i centrum.

For neden i dokumentet hænger en grøn snor med et sølvetui indeholdende selskabets røde laksegl. Motivet er en skydeskive, hvor to rifler krydser hinanden bekronet af Frederik 6. monogram. I den inderste cirkel rundt om motivet er følgende tekst: “TIL LYST / OG FORSVAR” / “1776”. Mens teksten i den yderste ring lyder: “KON[G]ELIGE KIØBENHAVNSKE SKYDE SELSKABS SEIGL”.

Arkivplacering
m29A, nr. 40
Emneord
Thorvaldsens udnævnelser
Sidst opdateret 10.05.2011 Print