Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9278 af 10246
Afsender Dato Modtager
Carl Christian Frølund [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rester efter rød forsegling, muligvis lak.

27.3.1843 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Høivelbaarne / Herr Conferentsraad Thorvaldsen, / Storkors af / Danebroge og Danebrogsmand. etc. etc. etc.
Tilskrift: Høivelbaarne / Hr. Conferentsraad Thorvaldsen, / Storkors af / Danebroge og Danebrogs- / mand. etc. etc. etc.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Hr. Conferentsraad!

Undertegnede anseer det for rimeligt at Deres Høivelbaarenhed maatte erindre mit ringe Navn fra Julen 1839, da jeg havde den Ære at tale med Dem paa Nysøe, hvor jeg overrakte Dem et Exemplar af nogle af mig forfattede Digte og ansøgte Deres Høivelbaarenhed om den Hjælp. som De et Par Dage efter Deres Ankomst her til Landet naadigst tilsagte mig. Hr. Conferentsraaden gav mig paa Nysøe det Svar at De ikke der kunde yde mig den Understøttelse, De ønskede, og da jeg siden blev hjulpet ved Andre, har jeg ikke senere ansøgt Deres Høivelbaarenhed.

Nu er min Stilling atter meget mislig, og jeg vover derfor underdanigst at ansøge Hr. Conferentsraaden, af hvem jeg har Grund til at vente en gunstig Resolution paa disse Linier. Det har ikke været mig muligt at faae Audients hos Deres Høivelbaarenhed, jeg tillader mig derfor underdanigst at nedskrive disse Linier og efterstaaende Attester.

Jeg skal imorgenformiddag underdanigst tillade mig hos Portneren paa Charlottenborg eller hos Deres Høivelbaarenheds Tjener at afhente Hr. Conferentsraadens naadige Svar paa disse Linier.

  Underdanigst
Kjøbhvn den 27 Marts 1843. Carl Chr. Frölund.


Copier

Efter Anmodning kan jeg herved bevidne at Hr. C.C. Frölunds Uformuenhed og hans ærlige Stræben efter videnskabelig Uddannelse er mig bekjendt. Ved sin Faders Død, ved Sygdom og trange Kaar har han i det sidste Aar været hindret og næsten standset med Hensyn til sine Studeringer. Jeg anseer ham saamegetmere værdig til Understøttelse, som han alerede har givet mere end almindelige Prøver paa Fortrolighed med dansk Sprog og Literatur og synes især med stor Kjærlighed at slutte sig til de nordiske historiske og antiqvariske Studier. Det skulde nu meget glæde mig, om denne min Anbefaling maatte bidrage til at lette og formilde dette unge Menneskes ublide Skæbne, da hans aabne Sands for det Gode og Skjønne maa betyde Haabet om de bedste Frugter af hans videnskabelige Dannelse.

Sorøe den 2den Januar 1841 B.S. Ingemann.


Undertegnede, der nøie kjender Foreviseren heraf, anbefaler paa det Bedste Carl Christian Frølund, formedelsst hans Trang, hans retskafne Characteer og fortrinlige Aandsevner, der love meget.

Sorøe den 6te Januar 1841 M. Sommer
Dr. theol. Sognepræst til Sorøe.


At Student Carl Christian Frølund har ligget paa det Kongelige Frederiks Hospital fra den 4de Februar til den 24 April dette Aar for Hypochondri

  attesterer
Fredeiks Hospital d. 24 April 1842. Trier
  Overlæge


At C.C. Frølund er en værdig Trængende, der ved Sygdom idelig har været hindret fra at erhverve sig sit Udkomme bevidnes herved.

  V.H. Paulli
Kjøbenhavn den 4 Novenbr 1842 Hof= og Slotspræst
Arkivplacering
m25 1843, nr. 12
Emneord
Nysø · Velgørenhed fra Thorvaldsen udbedes
Sidst opdateret 10.05.2011 Print