Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9178 af 10246
Afsender Dato Modtager
H.E. Achen [+]

Afsendersted

München

Afsenderinfo

Rester af rødt segl.

30.11.1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: S:T: / Deres Høivelbaarenhed Ridder v: Thorvaldsen / i / Kjøbenhavn

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Høistærede Herr Conferenzraad

Idet jeg Hjerteligst takker for Deres mig i Rom beviiste Godhed, der satte mig istand til at see det skjønne Neapel, hvor jeg og ved deres Brev havde den Lykke at gjøre Etatsraad Voigts Bekjendtskab, der viiste mig megen Velvillie, – tillader jeg mig endnu at besvære Herr Conferenzraaden med den indstændige Bøn om mueligt at understøtte en Ansøgning for mig hos Conferenzraad Johnsen, der har det Reiersenske Fonds Midler for Haandværkere at bestyre, og som nu til Nytaar blive uddeelte, med Deres vægtige Anbefaling. –
Efterat jeg i Florenz indtil den 5te. October havde fundet Beskjæftigelse, stod min Hu til i München at forsøge at erholde mine i Grækenland tilbageholdte Reisepenge udbetalte; dog til min liden Trøst erfarede jeg at Directeur v: Gärtner ikke har meer at gjøre med Grækenland, og har derfor opgivet Haabet at udrette noget i denne Sag. Jeg vil derfor forsøge min Lykke i Hjemmet og flere af mine Ærede Herrer Landsmænd Simonsen, Storck og Mohr have bestyrket mig deri, ligesom De og ere villige at give deres Vidnesbyrd, at jeg i München har Arbeydet, som De ved personligt Bekjendtskab med min Mester Herr Schwartzmann der har det Decorative i de Kongelige Bygninger, af hans mundtlige Udsagn vide, til hans Tilfredshed, og vilde paategne hans Attest og min Ansøgning for mig. De ere med mig overbeviiste om at Deres Højvelbaarenheds vægtige Forbøn vilde give et heldigt Udslag for mig, at jeg af det Reiersenske Fond mueligen vilde kunde faae nogen Understøttelse, da jeg i de 9½ Aar siden jeg forlod Hjemmet dog har været meer omkring og seet meer, end de fleste Malersvende, og jeg vender mig derfor ærbødigst til Deres bekjendte Godhed og Hjelpsomhed, for at udbede mig et godt Ord for mig indlagt hos Conferenzraad Johnsen, hvorfor jeg med den inderligste Taknemmelighed vilde føle mig Dem forbindtlig.
I det Haab, at De tilgiver mig min Dristihed forbliver jeg Deres Højvelbaarenheds, med den dybeste Højagtelse og taknemligst hengivneste

H:E: Achen
Decorations=Maler

München den 30te November 1842

Arkivplacering
m24 1842, nr. 50
Sidst opdateret 10.05.2011 Print