Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8527 af 10246
Afsender Dato Modtager
A.C. Kierulff [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Brevet har været lukket med et rødt laksegl. Seglet viser Københavns byvåben omkranset af teksten “SIGILLUM LIBERÆ CIVITATIS REGIÆ HAFNIENSIS”.

31.8.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til / Herr. Conferentsraad og Professor / Thorwaldsen Storkors af Dannebrogen og / Dannebrogsmand, Directeur for det Konge- / lige Academie for de skjønne Kunster pp
Tilskrift: Til Hr. Conferentsraad og Professor Thorwaldsen, Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Directeur for det Kongelige Academie for de skjønne Kunster pp.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Løverdagen den 29 August d A blev afholdt paa Raadstuen et Plenar-Møde, af den samlede Communalbestyrelse og Committeen for Hr. Conferentsraadens Musæum for at tage under Overveielse og Afgjørelse under hvilken Form fremtidige muelige Differentser i Bygningssagen skulle behandles og bringes til Afgjørelse. Det blev derefter vedtaget:

“Den nærmere Plan til dette Musæum med Detailtegninger og Calcüler for[e]lægges de 3e. Authoriteter til Bedømmelse, efterat Bygnings Commissionen derom har afgivet Betænkning og naar Approbation er meddeelt, overlades det til Commissionen at afgjøre alt Arbeidets videre Udførelse betræffende.

I Commissionen skal indtræde et nyt bygningskyndigt Medlem, efter fælleds Valg af samtlige Authoriteter. Skulle der opstaae Menings Forskjellighed angaaende Hovedplanen og Minoriteten ei vil erkjende Majoritetens Beslutning, da skal paa 2e. Medlemmers Forlangende, Sagen forelægges samtlige 3e. fornævnte Authoriteter til endelig Afgjørelse.

Forsamlingen skreed derpaa til Valg af det 3e. bygningskyndige Medlem og blev dertil ved Stemmefleerhed udvalgt Theatermaler Troels Lund.

Borgerrepræsentanterne erklærede slutteligen at de frafaldt den af dem under 6te. d M: nedlagte Protest”.

Denne Beslutning er jeg af de ved ovennævnte Leilighed forsamlede Authoriteter bleven paadraget at meddeele Hr. Conferentsraaden, der med saamegen Interesse følger i sin Fremgang det Musæum som opføres til Opbevaring af de af Dem Kjøbenhavns Bye skjenkede Kunstsager, hvilke tildeels allerede ere hertil ankomne eller forventes fremdeles at ville komme.

Kjøbenhavn, den 31 August 1840. AC Kierulff.
Arkivplacering
m23 1840, nr. 28
Emneord
Standsningen af byggeriet af Thorvaldsens Museum, august 1840
Sidst opdateret 09.07.2019 Print