Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7826 af 10246
Afsender Dato Modtager
Johan Lauritz Tvede [+]

Afsendersted

København

14.12.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Underdanigst!

Kjøbenhavn den 14de.
December 1838.

Deres Høivelbaarenhed ville naadigen tilgive, at jeg vover at nærme mig Dem.
In et Tidsrum af omtrent 6 Aar freqventerede jeg Kunstacademiet; i ligesaa lang Tid var jeg Billedhugger i Søe Etatens Tjeneste, og erholdt efter Ansøgning desangaaende min Afsked, i det Haab at forsøge min Lykke. –
I Aaret 1829 erholdt jeg Borgerbrev som Billedhugger og Ornamentskjerer, ligesom jeg ogsaa paa min Ansøgning desangaaende i Aaret 1837 erholdt Borgerbrev som Forgylder i Foreening med det mig som Billedhugger og Ornamentskjerer forhen meddeelte Borgerbrev. –
I denne min Borgerlige Stilling har jeg af yderste Evne stræbt at erhverve det Fornødne til Ophold for mig og mine.
Men desværre har denne min Erhvervs Kilde i de senere Aar saa betydelig aftaget, at jeg nu ikke er i Stand til at fortjene det nødtøftige daglige Brød for mig med Kone og 3de. aldeles uforsørgede Børn.
Med underdanig Tillid til Deres Høivelbaarenheds bekjendte Ædelmodighed, giver jeg mig den underdanigste Frihed at bønfalde om, at Hr Conferenceraaden naadigst ville værdige dette mit underdanigste Bønskrivt Deres Høigunstigste Opmærksomhed, og naadigst forunde mig en Understøttelse til at kunde fortsætte min Haandtering, eller at Deres Høivelbaarenhed, om mueligt, naadigst ville forunde mig noget Arbeide, hvorved jeg kunde fortjene det Nødvendige til Ophold og Underhold for mig og mine.
Som Directeur for Kunstacademiet trøster jeg mig at det underdanigste Haab, at Hr Conferenceraaden i Deres ophøiede Stilling ikke lader en Mand, der dog vel tør regne sig iblant den roligere Klasse af Kunstnere, gaae aldeles ubønhørt fra Dem.
For at Deres Høivelbaarenhed kan blive overbevist om Rigtigheden af mit her Anførte i Henseende til min borgerlige Stilling, giver jeg mig underdanige Frihed at vedlægge de 2de. mig meddeelte Borgerbreve. –
Naadigst Bønhørelse forventes

underdanigst
Johan Lauritz Twede
Blledhugger, Orna-
mentskjærer, og For-
gylder
boende i Aabenraae
No 226
i Stuen tilvenstre

Arkivplacering
m22 1838, nr. 89
Emneord
Velgørenhed fra Thorvaldsen udbedes
Sidst opdateret 10.05.2011 Print