Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 5847 af 10246
Afsender Dato Modtager
Nathanael Wallich [+]

Afsendersted

London

13.6.1832 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: “S.T. Hr. Thorvaldsen. XXX”

Resumé

Kommentarerne til denne tekst er under udarbejdelse.

Se original

London 13de. Juni 1832

Høistærede Hr Thorvaldsen

Jeg frygter at den Friehed jeg er ifærd med at tage mig i disse Linier er fuldkomment uforsvarlig, og jeg maae derfor in limine henvende mig til Deres Godhed for den Undskyldning som jeg har ingen Rettighed at haabe at opnaa fra nogen anden Kilde. Mit Navn er Dem formodentlig gandske ubekjendt og jeg vil derfor kun erindre at jeg har været 25 Aar fra Danmark i Ostindien, og i mange Aar i det Engelske Compagnis Tjeneste som Hovedet af den botaniske Hauge ved Calcutta. Jeg er paa Farten i England siden 1828 og om nogle faa Maaneder gaaer jeg igien tilbage til min Post i Bengalen, dog ikke uden først at giøre et hastigt Besøg i August til Danmark som jeg er stolt med alle Danske at kalde vort Fødeland siden det er Deres. TheaterMaler Wallich i Kiøbenhavn troer jeg har den Ære at være personlig kjendt af Dem; og for en hengiven og værdig Broders Skyld haaber jeg at De vil tilgive min Dristighed.

En meget agted Ven har bedet mig at forsyne Overbæreren af dette Hr Rothwell med dette Brev. Han gaar om nogle Dage til Italien her hvor han agter at forblive et Par Aar i Rom. Han er en udmærket Konstner som jeg ikke tvivler paa vil fortjene Deres Agtelse, og som derfor desto mindre trænger til min svage Recommandation. Dog – ifald at De vilde have den Godhed at tillade mig at anbefale Hr Rothwell til Deres distingverede Attention skulde jeg føle mig under en meget høy Obligation til Dem. Af kun en Omstændighed kan De være forvisset; nemlig at jeg har undladet at forklare til De Vedkommende at jeg ikke har den fjerneste Fordring paa at tilskrive Dem ved denne Anledning, og at mit eneste Haab er at De vil tilgive mig endog om De skulde nægte mig min Bøn i Faveur af Hr Rothwell. –

Det er unødvendigt at forsikkre Dem hvor meget det vilde glæde mig ifald at jeg kunde være Dem til nogen – endog den ringeste Tjeneste i Indien, hvor jeg maae være tilbage førend Enden af næste Februari.

Jeg har den Ære at forblive med den sandeste Højagtelse,

Den meget ydmyge og ærbødige Tjener

N. Wallich

Jeg tager mig den Friehed at indslutte en liden Memorie som er just publiseret. –

Arkivplacering
m17 1832, nr. 58
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Personer
Arnold Wallick
Sidst opdateret 10.05.2011 Print