Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 5190 af 10246
Afsender Dato Modtager
Peter Nielsen Holbech [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Stort rødt laksegl med Holbechs initialer: PNH.
Poststemplet: DANEMARCK / PAR HAMBOURG & T.T. / HAMBURG / 18.Mai 30 & 3 GIUGNO.

15.5.1830 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: A Monsieur / Monsieur le Chevalier Alberto de Thorwaldsen, / Rome.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Kiøbenhavn den 15de. May 1830.

Høystærede Hr. Thorvaldsen

Det er dem bekiendt at et ungt Menneske ved Navn Niels P: Holbech har opholdt sig i Rom fra Aaret 1827. dette er min Eeneste Søn, og det sidste Brev jeg havde fra ham var dateret Rom 15de. Octobr. 1829. paa hvilket jeg sendte ham Svar dat: 9de. Januarii d: Aar; altsaa har jeg inttet hørt fra ham siden miten af October a: Aar; men hidindtil forgieves ventet paa Brev fra ham, eller og hans Hiemkomst, som han i sidste Brev lovede at skulde skee tidlig i Foraaret; da jeg nu desaarsag i lang tiid har været bekymret for ham og hans Befindende, saa er min ærbødige Begiering til Dem, at dersom de ey Selv veed hvor han er, eller hvorledes at han i et og alt har det; de da ved andre hans Landsmænd, – derom ville lade Dem Fuldstændig underrette og med omgaaende Post lade mig saadant vide; hvorfore jeg bestandig vil være dem Taknemelig; Deres ærede Svar venter jeg om 6 Uger som den almindelige tiid til Postens frem og tilbagegang; jeg beder dem at undskylde mig i denne min Begiering, og tænke dem at det er en Længselsfuld og Bekymret Fader, som venter paa efterretning fra sin Eeneste Søn, hvorledes at han i et og alt har det, hvad han foretager sig dersom han er i Live, og hvad Aarsagen er at han ey kommer hiem; da jeg dog i mine seeneste Breve til ham har bedet saa indstændig derom? jeg haaber at de undskylder mig denne min tagne Frihed, og med største Længsel forventende deres ærede Svar, forbliver jeg med all agtelse

  Deres
ærbødige og Forbundne Tienner
P: Holbech, Capitain
Kronprindsessegaden No. 397.
Arkivplacering
m15 1830, nr. 73
Sidst opdateret 10.05.2011 Print