Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 4540 af 10243
Afsender Dato Modtager
Jørgen Knudtzon [+]

Afsendersted

Interlaken

Afsenderinfo

Brevet har været lukket med et rødt laksegl, som forestiller en nøgen mand med hat, hund og en uidentificeret genstand i venstre hånd. Muligvis gengiver seglet den scene i Odyseen, hvor Odysseus genkendes af sin hund Argos (XVII. sang v. 301-303).

16.7.1828 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Monsieur Monsieur A. Thorwaldsen &ta &ta &ta Rome. / Con mille comblimenti di Luigi Chiaveri che l’invia.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Siden vi skiltes, har ieg tilskrevet Dem et Par Gange, kiære Thorvaldsen; ieg haaber, at De haver modtaget mine Breve og at dette ligeledes vil komme Dem til Hænde, uagtet Indholdet kan intet Underholdende have for Dem, men ieg ønsker at forblive saa længe som muelig i Deres Erindring, og De veed den Indflydelse Skilsmisse har og hvor snart man vilde blive forglemt, dersom man ikke havde Tilflugt til Brev=Vexel. Det er kun Mænd som Dem, der blive udødelige og i alles Erindring som kiænde Dem.       Baillie og ieg have endelig forladt det deilige Italien; men vi opholdt os der, til Heden drev os bort og passerede først Simplon den 7de July; – vi nyde nu Behagelighederne af dette skiønne Land, men finde det nesten for koldt, hvor vi ere; ieg ønsker intet mere end at kunde give Dem Deel af den Kulde vi have og faae noget af Deres Hede, vi ville formodentlig begge blive tiænt. Jeg behøver ei at sige Dem, hvor meget ieg længes efter at modtage nogle Efterretninger fra Dem og ieg haaber uagtet Heden De lader Deres elskværdige Secretair skrive mig nogle Linier til, og underrette mig om, hvad Deres Planer ere – om De gaaer til Carara og hvor nær ? – om Herr Hope’s Jason er afsendt, og hvad Venus og mit Basrelief angaaer ? samt hvad andet De troer kan interessere mig ? – Den Figur, som er staaende hos Dem, tilhører Herr Baring Wahl; han vil maaske selv besøge Dem, hvis ikke vil han skrive Dem til desangaaende. Fra Lord Gower har ieg intet hørt, men formodentlig har han skrevet Dem til. Baade Baillie og ieg havde meget ønsked at kunde gaae til Italien igien neste Vinter, men da ieg har lovet at komme hiem til Sommeren, saa frygter ieg for at ville bryde dette Løfte, dersom ieg gik til Italien igien; men ieg giør fast Regning paa at samles med Dem der igien, thi det er dog af alle Lande det behageligste. –
Labouchère længes meget efter hans Venus og er Dem allerede overmaade taknemmelig for, at De overlader ham hende, men hvad vil han være, naar han seer hende! –
Baillie deeltager med mig i venligste Hilsning til Dem, kiære Thorwaldsen. Gud give Dem Helbred og Lyst til at fuldføre alle Deres Planer og i Haab om, at De vil underrette mig om nogle af dem, tegner ieg mig Deres Dem altid meget hengivne

Interlaken 16de July 1828. Jørgen Knudtzon.

[tilføjet på brevets bagside:]
min addresse er: Poste Restante Yverdun en Suisse.

Arkivplacering
m13 1828, nr. 72
Andre referencer

  • Hroar Olsen: ‘Breve til Thorvaldsen fra Jørgen Knudtzon’, in: Kunst og Kultur, 1. Hefte, 1915, p. 45-46.

Sidst opdateret 18.08.2014 Print