No. 3399 af 10318
Afsender Dato Modtager
Just Mathias Thiele [+]

Afsendersted

København

1824 [+]

Dateringsbegrundelse

Beskrivelsen udkom først 1832, men gælder, som det fremgår af teksten, året 1824. Thiele opholdt sig i Rom 1823-25.

Omnes
Resumé

Thiele beskriver Thorvaldsens værksteder i Rom.

[...]

Fra denne Bolig vandrer Thorvaldsen, simpel, men ædel i Paaklædning, hver Formiddag ned til sine Studier paa Piazza Barberina, og det skal ikke let slaae feil, at han jo under den stille og tankefulde Gang triller en lille Leerkugle imellem Fingrene.

Paa Hjørnet af den nævnte Plads og den lille Gade, Colonetta di Barberina, forraade de under den lave Muur henstillede Marmorblokke, at Man er i Nærheden af en Billedhuggers Værksted.

En Laage aabner Indgangen til en lille Have, og en Buegang, som i de varme Sommermaaneder beskygges foroven af Viinløv og nedhængende Druer og nedentil af en Rosenhæk, fører til tre af vor Kunstners Studier.

Den skjønne Marmorklang af Meiselslagene toner den Indtrædende imøde fra tre Sider. Haven er, saa at sige, udyrket; hist og her staaer imellem Stokroserne en stor brunrød Urtepotte med en Aloe, medens de vildtvoxende Roser slynge sig op omkring adspredte Marmorplader og Blokke, som ved Muren give to omkrybende Skildpader Tilflugtsteder. I Havens ene Hjørne danne Studierne og den tilstødende, rigtbegroede Muur en kjølig Grotte, hvor et lille Springvand pladsker i den moesbedækkede Kumme.

Det midterste af disse tre Studier ligger ved Foden af det barberinske Palads, som bagved hæver sig med Stolthed over Kunstens lave Tag. Her stod i Aaret 1824 Adonis, Hebe og Kunstnerens egen, colossale Buste, foruden adskillige Basrelieffer og et stort Antal Buster.

Paa høire Side i Haven føre et Par Trappetrin op i det andet Studio, hvor Iason, Gruppen Gratierne, den knælende Ganymed med Ørnen, Fyrst Potocky og Gravmonumentet over Bethmann især tildrog sig den Indtrædendes Opmærksomhed.

Ligeoverfor dette, paa den venstre Side af Haven; ligger det Studio, hvor den omtalte Indstyrtning skete i Aaret 1820. Her er Monumentet over Pave Pius den Syvende modelleret, og paa samme Tid stod her Statuerne Venus og Haabet, begge i Marmor, Modellen til Schweitzer-Monumentet og den sidst modellerede Løve.

Bagved dette Studio ligger et mindre, hvor Portraitstatuen af Fyrstinde Baryatinski, den lille Ganymed og alle de mindre Basrelieffer vare opstillede.

Paa den anden Side af Colonetta di Barberini havde Thorvaldsen tidligere et Studio, som han overdrog sin Elev, Billedhuggeren Tenerani. I dette blev Apostlen Johannes i Aaret 1824 modelleret af Marchetti.
Paa samme Tid arbeidede Bienaimé den Ældre i et Studio, ogsaa beliggende paa Piazza Barberina, paa den gjentagne og forandrede Amor triumphans. Her stod opstillet Alexanders Triumphtog i den halve Størrelse og, foruden adskillige Basrelieffer, Busterne i Marmor af den danske Kongefamilie.

Dog ere alle disse nævnte Studier kun smaa og uanseelige i Sammenligning med det saakaldte store Studio, hvilket han strax efter sin Tilbagekomst fra Reisen, i Aaret 1820, indrettede i et Locale, der tilforn udgjorde Staldbygningen til det barberinske Palais. Dette Studio ligger i Nærheden af det sidstomtalte og indbefatter, som det største, ogsaa Hovedmassen af hans Frembringelser.

Det hele Rum, der, ihenseende til Størrelse, nærmest er at ligne med en Kirke, er ved nedhængende Dækker adskildt i tre Dele.

I den første Afdeling saae Man i Aaret 1824, strax ved Indgangen, de tvende i Marmor udførte Caryatider og to, af Frontonen til Metropolitankirken i Kiøbenhavn udskudte, Figurer, nemlig en staaende Kriger med Hjelm og Skjold og en siddende, mandlig Figur. Endvidere saae Man her de fire runde Basrelieffer til Christiansborgslot, Venus, den colossale Mars, som veier Amors Piil, i Marmor, og Modellen til Monumentet over Kopernikus.

I den anden Afdeling: Den vælige Hest i naturlig Størrelse til Monumentet over Fyrst Poniatowsky, en Gjentagelse af Døbefonten til Brahe-Trolleborg, Portraitstatuen af Grevinde Ostermann, Dandserinden, Hyrdedrengen, Merkur og den staaende Daabens Engel, foruden et stort Antal Basrelieffer og Buster.

I den inderste Afdeling, Studiernes Allerhelligste, Christusstatuen og Apostlene ; bagved disse Compositionen Johannes den Døber i Ørkenen. I dette Rum opstilledes senere, foruden de nævnte Statuer, ogsaa den færdige Model til Monumentet over Pave Pius den Syvende.

Igjennem disse tre Afdelinger, om hvis Størrelse Man lettest gjør sig den rigtige Forestilling, naar Man bemærker, hvad der i hver var opstillet, udgjorde det næsten færdige Exemplar af Alexanders Triumphtog i Marmor en Forbindelse ved at indtage den hele Længde, langsmed Gulvet, paa den Indtrædendes venstre Side.

[...]

Generel kommentar

Denne beskrivelse er trykt i andet bind af Thieles første Thorvaldsen-biografi, op. cit., som udkom i 1832. Beskrivelsen af værkstederne gælder dog året 1824.

Thiele
Thiele 1832
Andre referencer

  • Harald Tesan: Thorvaldsen und seine Bildhauerschule in Rom, Köln, Weimar og Wien 1998.
  • Just Mathias Thiele: Den danske Billedhugger Bertel Thorvaldsen og hans Værker. Anden Deel, København 1832, p. 128-132.
Emneord
Casa Buti · Thorvaldsens gårdhave i Rom · Thorvaldsens værksteder, besøg i · Værkstederne ved Piazza Barberini
Personer
Pietro Antonio Bienaimé · Nicolò Marchetti · Pietro Tenerani
Værker
Sidst opdateret 28.08.2019 Print