Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10083 af 10246
Afsender Dato Modtager
Michael Lange [+]

Afsendersted

København

Sandsynligvis 28.11.1847 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår indirekte af Bruun og Fenger, op. cit., hvor dette brev lægger sig i forlængelse af brevet af samme dato fra Thiele, Schouw og Clausen til Collin.

J.F. Schouw [+]

Modtagersted

København

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Da jeg først for ikke længe siden er indtraadt blandt Executorerne, er jeg for lidt bekjendt med det tidligere passerede til for Øieblikket at have nogen Mening, om og hvorvidt Opstillingen kunde have været udført med mindre Bekostning, eller hvem de Fejlgreb, som i denne Henseende maatte være begaaede, nærmest kunne være at tilregne; men antaget endog, at. endeel Udgifter kunde have været besparede, maa jeg dog erkjende, at et Arbejde af den omhandlede Beskaffenhed er forbundet med særegne Vanskeligheder, der forøges ved Bygningens Indretning, og at mange Prøver og Omflytninger maa foretages, forinden hver enkelt Gjenstand omsider kan bringes paa sin rette Plads. Da derhos den foreslaaede Undersøgelse næppe vilde føre til noget Resultat af praktisk Betydning, idet de mulig begaaede Feil paa den ene Side ikke lade sig afhjælpe, og deres Gjentagelse paa den anden Side, efter at Opstillingen nu næsten er tilendebragt, ikke lader sig befrygte, saa maa jeg ogsaa for mit Vedkommende ansee en Standsning i Arbejdet af denne Grund for mindre tilraadelig, hvorimod jeg finder, at Executorerne paa det Stærkeste ere opfordrede til, saa vidt muligt at rydde alle Hindringer tilside, for at de længe spændte Forventninger om Musæets Aabning omsider kunne blive opfyldte med Aarets Udgang overeensstemmende med hvad man har bebudet i Skrivelse til Kommunalbestyrelsen af     d. M. – Hvad angaaer Dækningen af det yderligere Deficit, om hvis Størrelse muligst nøjagtige Oplysninger bliver at erhverve, forinden Kommunalbestyrelsen tilskrives, da maa det vistnok ansees ønskeligt, om den for en betydelig Deel kunde tilvejebringes ved dertil, som foreslaaet, at anvende Opstillingsfundets Renter, men jeg maa tilstaae, at jeg for Øieblikket ikke er istand til for mit Vedkommende at have nogen bestemt Mening, om og hvorvidt dette Expedient lader sig forene med Thorvaldsens Disposition og med hvad der efter hans Død under Skiftet er passeret; navnligen er det mig ikke klart, om bemeldte Fond strax fra Dødsfaldet at regne med Føie kunde betragtes og er betragtet som en separat Masse, eller om den som saadan først skulde udlægges ved Boets Slutning, under hvilken sidste Forudsætning Executorerne i alt Fald ikke uden videre paa egen Haand kunne disponere over det omhandlede Rentebeløb; jeg maa derfor forbeholde mig angaaende dette Punkt. at yttre mig nærmere, naar jeg først har gjennemgaaet Testamentet og Skifteprotokollen, som jeg til den Ende tør udbede mig tilstillet.

Generel kommentar

Dette dokument er indscannet fra Bruun & Fenger, op. cit.

Arkivplacering
Ukendt arkivplacering.
Andre referencer

  • Chr. Bruun & L.P. Fenger: Thorvaldsens Musæums Historie, København 1892, p. 128.

Sidst opdateret 07.01.2013 Print