Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9719 af 10246
Afsender Dato Modtager
Just Mathias Thiele [+]

Afsendersted

Rom

17.6.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Extract af et Brev, datert 17d Juni ankommen 4 Juli, fra Thiele til Collin.

No 93

Efter hvad jeg erfarer er v: Kolb tilfredsstillet ved mit Svar paa hans Brev og jeg haaber at mine Herrer Colleger ikke ere utilfredse. Alting synes nu roligt og med Indpakningen vil det nu gaae fremad. Bravo har bestilt endeel af Kisterne og der begyndes med Sagerne, som staae i Boligen i via sistina. Angaaende Bayerns Ønske har jeg skrevet og tilføier kun at saavidt jeg veed, vil vort Museum komme til at savne de to Sidestatuer til Hertugen af Leuchtenberg [sic] Monument, hvis vi ikke i Tiden udluske dem fra München; saa at vi baade i Stuttgart og i München have noget at begjære til Gjengjæld for hvad der ønskes fra os. Jeg har underrettet mig om, at 2de Calquer (2 Exempl: Afstøbning) at Alexandertoget vil koste 200 Scudi, Formen iberegnet. Men ikke alene af disse burde der tages Calquer. Her er en Mængde mindre Basrelieffer af uskatteerlig Værdie, som kun existere i en eneste Afstøbning. Støder noget Uheld til ved disses Forsendelse, saa ere de for evigt tabte, og det vilde Thorvaldsen selv aldrig have risqueret. Som saadanne nævner jeg Parnasset, en deilig Frise, Muserne, en yndig Suite af runde Basreliefs, som vi aldrig have seet i Danmark, og flere. Mit Raad er, at der maa tillægges Bravo Ordre til at lade tage Calquer af alt Sligt. Hvad de sidstnævnte Basreliefs angaaer, da har jeg sagt Bravo, at han paa mit Ansvar, maa lade disse afforme strax uden at oppebie %(double)Ordre%, og i denne Sag vil man vel ikke miskjende, at jeg bruger lidt Myndighed. Fra St Luca er der underhaanden blevet yttret, igjennem Tenerani, at Thorv: skal have lovet dette Akademie en Afstøbning af Christusstatuen. Foruden det Exemplar, som er i Kjøbenhavn og et andet, som endnu skal henstaae i Carrara (hvor den blev udført) er der et Exemplar tilligemed Apostlerne her i det store Studio. Jeg skrev om denne Gaves Vigtighed i mit forrige Brev. Med Hensyn til det Spørgsmaal om Alt strax skal indpakkes til Afsendelse, kommer jeg her altid tilbage til hvad jeg engang proponerede angaaende Vedblivelsen af Thorv: Atelier i Rom. Først er det sørgeligt at tænke sig dette mægtige Spor udslettet her i Mindernes Hovedstad. Dernæst er det et stort Tab for vore fremtidige Billedhuggere i Rom at skilles fra deres herlige Forbillede, der hidtil var dem et dagligt Studium og endelig vilde dog meget af hvad der skal udføres i Marmor for Museet hensigtsmæssigst her kunne idetmindste arbeides ud af Punkterne. Bissen har sagt mig, at han maaskee fra Græfenberg vilde gaae over Carara og i næste Vinter arbeide i Rom, ja! maaskee endog gjentagne Gange tilbringe en Vinter i Rom for sin Sundheds Skyld. Men kommer han til Rom og alle Sagerne staae indpakkede eller ere afsendte, saa vil han ikke her kunne fremme Museets Sag. Mit Raad er derfor, at man kun skal hjemsende det Vigtigste og beordre, at der af saadanne Sager, som kun existere i en enkelt Afstøbning, tager Calquer og Afstøbninger, som idetmindste skulde blive her, indtil alt er i god Behold i Kjøbenhavn, og imidlertid tjene til derefter at beskjæftige nogle Kunstnere under Bissens Overtilsyn.
Jeg erfarer at Hrr Bravo har skrevet til Dem, men efter hvad jeg har hørt af ham, har han ikke gjort dette mit Brev overflødigt; jeg haaber ikke heller at det vil findes saaledes i Kjøbenhavn.
Mine venskabeligste Hilsener til de Hrr Executorer, hvem de [sic] maaskee vilde meddele Indholdet.

Hrr Bravo gjør mig opmærksom paa, at man vel fra München maatte kunne ønske, foruden de nævnte 2 Statuer ogsaa Afstøbninger af Ægynoterne, som dog paa en Maade ogsaa høre blandt Thorv: Arbeider, da han har restaureret dem. Men derom har Hrr Bravo nok skrevet.

[På den anden led i venstre margen på første side:]
Fremlagt i Cftrd Thorvaldsens Bo d 13 Juli 1844

GustBrock

Arkivplacering
Landsarkivet for Sjælland, Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer 1790 – 1919, pk. 444, nr. 93
Sidst opdateret 24.08.2011 Print