No. 9111 af 10318
Afsender Dato Modtager
Johan Jürgensen [+]

Afsendersted

Tommestrup

19.5.1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Høivelbaarne Hrr Conferentsraad Collin Storkors af Dannebroge Amaliegaden Nr 155 i Kjøbenhavn

Thorwaldsens Museum ang.

Tilskrift: Høivelbaarne Hrr Conferentsraad Collin Storkors af Db:

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

tilbagesendt den nøiagtige Regning 28 Maj

Da det i Deres Høivelbaarnheds Ærede af 10de April forlangte Qvantum Kridtsteen til det Thorwaldsenske Museum nu er leveret, og jeg ikke har erfaret om flere ønskes, giver jeg mig den Friehed indlagt at tilstille Regning over de hidindtil i dette Foraar leverede Steen, hvis Beløb behagentligen kunde indbetales i Banken paa Hrr Kammerherre Scavenius’s Conto.

Skulle flere Steen ønskes leverede til Museet, udbeder jeg mig derom snarest mueligt underrettet, for derefter at lade Steenskjæringen fortsætte.

Thommestrup den 19de Mai 1842

Ærbødigst
[J]. Jürgensen

[Collins noter og udregninger på midteropslaget:]

246

6

1476

20662
84
82648
165296
[xxx]608

245,965
84
983860
1967720
20661,060

20662 Kridtsten a 84 p 1000 = 245,965 Muursten
ell. 246 Tusinde a 6r = 1476r

Ved Eftersyn af [xxxx] Bygmester er befunden at der ikke er modtaget mere end 20662 hvilket de udstedte Beviser maa oplyse.

efter Accord beregnes 84 Stk. som 1000 Muursten à 6r

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 91
Sidst opdateret 22.08.2011 Print