Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9044 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

København

16.5.1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Gottlieb Bindesbøll [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Til Hr Bygnings Inspect. Bindesbøll

Til Svar paa Hr Bygn Insp. Skriv af 10 d. M. og ved at tilbagesende den derved fulgte Regning fra Capit og Muurmester Schaper over Muurarbeidet ved Thorvaldsens Mus. for indtil Udgangen af forrige Aar, meldes, at naar Capit Sch. har af det ham tilkommende Mestersalair ladet tilbageholde 2000r, saa maa han ansees for at have erlagt det af ham velvilligen tilbudne Bidrag til Musæts Opførelse

Bygnings Commiss. for det Thorvaldsenske Museum

d. 16 May 1842.

C. M. H. Dr. JHL. Tr Lund. Casp.

Til DHrr: Grosserer J. H. Lund
Theatermaler Tr. Lund
Ankersmedmester Caspersen
Professor Hetsch
Etatsraad Mundt
Cancellieraad Driefer.

Til Oplysning af den i vedlagte Skriv. fra Bygnings Inspecteur Bindesbøll indeholdte Forespørgsel fremsendes hermed den mellem Commissionen og Capitain Schaper førte Brevvexling ang. det af ham tilbudte Bidrag til Museets Opførelse.

Efter min Formening bliver derpaa at svare: at “naar Capitain og Muurmester Schaper har af det ham tilkommende Mester-Salair ladet tilbageholde 2000r, saa ansees han for at have erlagt det af ham velvilligen tilbudne Bidrag til Museets Opførelse.”
herom udbedes DHrrs Mening paategnet.

d 10 May 1842

Collin

Uagtet jeg formener at Capitain Schapers Tilbud var ubetinget og ikke indskrænket med Hensyn til Summen, har jeg ([in specie] i Betragtning af min [dissentierende] Mening om denne Sag) intet imod Hr Conferentsraadens Forslag

Mundt

11 May 1842

Jeg tiltræder ligeledes Conferentsraad Collins Forslag

11 Mai 1842.

J. H. Lund

Jeg indrømmer at Captain Schapers Tilbud kan forstaaes af Committeen saaledes som Etatsraad Mundt ovenfor har yttret, men jeg formener i øvrigt at det vilde være meget udelicat om Committeen paa Schapers Tilbud [xxxxx] Fortolkning, efterat han allerede har bragt Museet det betydelige Offer, som han efter hans Mening var tilsinds at bringe det. Jeg tiltræder derfor aldeles Hr Conferenceraad Collins Mening i denne Sag.

Kjøbenhavn d. 11 May 1842

Troels Lund

I Betragtning af den Sagkundskab og uafbrudte Opmærksomhed, et Arbeide som det Thorvaldske Museums Bygning fordrer, antager jeg, at Hr. Capt. Schaper har giordt en stor Opofrelse [ved] et Bidrag dertil af 2000 Rbd, hvilken Sum tillige har en Begrændsning i hans, til Commissionen indgivne Skrivelse af 2d Martz 1840. Jeg kan saaledes ey andet, end gandske tiltræde Hr. Conferentsraadens proponerede Svar.

Chavn d. 11 May 1842

[H]. Caspersen

Enig med [H.E.] Conferentsraad Collin

Hetsch

Naar Capit. Schaper i Skr. af 29de Jan. 1840 udtrykkelig siger, at han renuncerer paa alt Mestersalair, og under 2 Martz dernæst, at han staaer ved sit Tilbud og at Mestersalairet omtr. vil beløbe sig til 2000rbd, efterat han i Forveien har omtalt Overslagssummen paa Muurarbeidet at udgjøre 23,550rbd, hvoraf Mestersalairet maa antages at udgjøre 2000rbd, saa forekommer det mig temmelig klart, at man har maattet forstaae hans Tilbud som om det indbefattede det hele Mestersalair. Efter Omstændighederne finder jeg imidlertid, at der ikke vel kan svares anderledes end som af Hr. Conf. Collin foreslaaet.

Modtaget den 13de Maii og afsendt samme Dag.

Driefer

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 90
Sidst opdateret 22.08.2011 Print