Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8915 af 10246
Afsender Dato Modtager
Henning Petersen [+]

Afsendersted

Frederiks Stenbrud, Nexø

28.10.1841 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Højvelbaarne / Herr Conferensraad og Deputeret for Finantserne Collin Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand. /

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

svaret, at disse 20 Cub. F. kunne modtages til næstk Foraar, paa de forrige Vilkaar. d 13 Nov 1841.

Under 6 Jul 1842 bestilt 10 Cubikfavne [Collins påtegning.]

Den 29 September d: A: modtog jeg først Deres Højvelbaarenheds Ærede Skrivelse af 17de s: M:, og det har siden den Tid ikke været mig muligt, at faae noget Skib fragtet til at overføre de forlangte 20 Cubikfavne Brokker eller en Deel deraf, hvortil Aarsagen fornemmelig er: at det ene af de Skibe, Cap: Munk tilhørende, som jeg havde ventet at have fragtet til nogle af disse Brokkers Overførelse, blev paa Hjemrejsen fra Kiøbenhavn hertil i en Storm saa Læk, at det ikke uden en betydelig Reparation, som først kan foretages til Foraaret mere kunde holde Søen, og det Andet en Slup, tilhørende Cap: Togtværd, blev ligeledes i en Storm fordrevet øster efter, og kom først for nogle Dage siden Hjem. Det vedholdende urolige og stormende Vejr, og Vanskeligheden i at indtage Ladning paa Nexøe Rhed i disse korte Efteraarsdage, afskrækker desuden enhver Skibsfører fra nu at lade sig befragte med Brokker. Der er saaledes ikke synderlige Udsigter til i dette Efteraar, at faae nogen Skipper til at overføre Brokker til Kjøbenhavn skjøndt jeg fremdeles skal gjøre mig umage for at det skeer, og jeg tør derfor underdanigen udbede mig Deres Højvelbaarenheds nærmere Bestemmelse, om det ommeldte Qvantum Brokker, i Fald de ikke kunne blive overførte i dette Efteraar, maa afsendes herfra, og kan ventes modtaget til næste Foraar.

Frederiks-Steenbrud d: 28de October 1841

underdanigen
Petersen

[Collins påtegning i venstre margen:] spurgt Bindesbøll

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 83
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 19.08.2011 Print