Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8569 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

København

28.9.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

I det jeg herved lader Concepten af Brevet til Bygnings Inspecteuren følge til Eftersyn, henstiller jeg, om det ikke var rigtigst, førend der skrives til Cancelliet om Skorsteensrørene, da først at correspondere med Brand-Commissionen, som Cancelliet dog vist vil consulere.

28 Spt 1840
Collin

Hr Etatsraad Mundt
JustR. Münter. Jeg mener med Etatsr. Mundt, at det for Formens Skyld bliver nødvendigt, først i et Commissionsmøde at afgjøre de Spørgsmaal, som ere overladte Commissionen til Discussion. Münter
Profess. Hetsch
Capit. Sibbern Sagen maae vel først foretages i Bygnings-Commissionen. G. Sibbern
Grosserer Lund forevist J. H. Lund

til Collin

(Theat. Maler Lund er i Odense)

verte

For Formens Skyld maa der vel en Bestemmelse om de Puncter der ere overladte til Commissionens Afgiørelse. Hvorvidt en saadan kan antages at være givet ved det om de senere Forhandlinger Protocollen Tilførte er jeg ikke istand til at bedømme uden at see dette; man burde i al Fald ikke Meddelelse derom [skee] til Bygningsinspecteuren

Hvad Skorstenesrørene angaaer see jeg ikke [xxxx] at Man havde at henvende sig til [andre] end Brandcommissionen

28 Sept.

Mundt[?]

Aarsagen, hvorfor jeg ikke bragte et Møde i Forslag var Deels og fornemmelig fordi Hr Troels Lund ikke er tilstede, Deels for at Arbeidet, der nu, uden al fornuftig Grund, i et Par Maaneder, der ere spildte, er udsat, dog engang kunde for Alvor paabegyndes; og det kan skee uden at [de] til Commissionens Bestemmelse overladte Puncter nu afgiøres, om 14 Dage kommer Hr Lund tilbage, og da kunne de betimelig nok komme til Afgiørelse. At Bindesbøll faaer Underretning, og ufortøvet Underretning om det, som endelig er afgiort, er dog det naturligste. Det er dog virkeligt beklageligt, at Hr Sibberns som døde og magtesløse kiendte Anker medens[?] skulle fortrædige Thorvaldsen.

Collin

Under de af Hr Conferenceraad Collin nævnte Omstændigheder ved jeg Intet til Hinder for, at Conceptet bliver reenskrevet og afsendt til Underskrift. Jeg henstiller imidlertid, at om der ikke, for at enhver Menings Ulighed kunde undgaaes, maatte paa det Sted i Conceptet, hvor jeg har sat et Mærke med Rødkridt, indskyde forsaavidt til samme i de dele hvortil fornøden Bestemmelse er afgiven”,

d: 28 Septbr 1840

Münter

Jeg har efter det Forklarede intet imod at brevet afgaaer. Det var maaskee en Misforstaaelse af mig at jeg antog at det kunde [indeholde] en Afgiørelse af de [xxxxxxxxx] Puncter, hvilket rigtig nok [xxxxxx] aldeles ikke [indeholde].

29 Sept

Mundt

Jeg ønsker ligeledes at Brevet snart maatte afgaae, da meget af det Arbeide der strax forestaaer er Muurarbeide i Grunden, som man særdeles maatte ønske med Kraft at maatte blive paabegyndt, da 3 af de bedste Maaneder er tabt, og det fugtige Efteraar snart forestaaer.

d. 29 Septbr 1840

J. H. Lund

jeg kan ikke frafalde min Mening at Sagen først maae foretages i Bygnings Comisionen

G. Sibbern

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 62
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 19.08.2011 Print