Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9117 af 10246
Afsender Dato Modtager
Københavns Magistrat [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Forseglet med lak.

2.10.1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til / Bygningscommissionen for det Thor / valdsenske Musæum
Tilskrift: Til / Bygningscommissionen for det Thorvaldsenske Museum.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Stadens Borgerrepræsentanter have, under 25de forrige Maaned tilskrevet os saaledes:
“Efterat Repræsentantskabet med Magistratens Skrivelse af 15de denne Maaned var bleven underrettet om, at Commissionen for Bygningen af det Thorvaldsenske Musæum anseer det for ønskeligt, at det Indvendige af Bygningen kunde blive decoreret i samme Stiil som den, Bygmesteren allerede har anvendt paa nogle enkelte Værelser, og der derhos var giort Repræsentantskabets Medlemmer Leilighed til ved den sidstafvigte Tirsdag stedfundne Sammenkomst med Bygningscommissionen, at tage det alt udførte Arbeide i Øiesyn, have vi nærmere overveiet denne Sag i vort Møde den 21de dennes. Det blev da meddeelt os ved et af Repræsentantskabets Medlemmer, der tillige har Sæde i Bygningscommissionen, at denne, efter Conference med Bygmesteren, maatte antage, at det ommeldte indvendige Decoreringsarbeide vilde kunne udføres for en Sum af 14000 Rbd. Til at et saadant Beløb af Stadens Kasse anvises Bygningscommissionen til Anvendelse i det omhandlede Øiemed, troe vi at burde give vort Samtykke, da vi med Commissionen erkjende, at en Decorering, som den paabegyndte, ikke lidet vil bidrage til at forskjønne Musæums-Bygningen. Imidlertid maae vi dog gjøre det til en Betingelse, at Conferentsraad Thorvaldsen ogssa billiger, at en saadan Decoration anvendes, ligesom vi ogsaa kun kunne give vort Samtykke under den Forudsætning, at disse 14000 Rbd. ville med Renter blive Stadens Kasse refunderede paa samme Maade som i allerhøieste Resolution af 2den December 1840 bestemt med Hensyn til de allerede til Musæumsbygningen af Stadens Midler bevilgede 125000 Rbd.

Forinden videre i denne Anledning foretages, skulle vi herved tjenstligst anmode Commissionen om behageligst at ville tilveiebringe og hertil indsende den ommeldte Erklæring for Conferentsraad Thorvaldsen.
Kjøbenhavns Raadstue den 2den October 1843

Kierulff

Bentley Skibsted Riis-Lowson
Dahl Hansen C. N. David

/Holmer[?]

[Tilføjet med blyant]
Den i Magistratens beh. Skr. af 9 dM ommeldte, af Repræsentantskabet attraaede, Erklæring fra CfR Th. undlade vi ikke herved tjenstligst at fremsende.

B C. f Th M d. 13 Oct 1843
C M. H. D. JHL. TL.

139
75
214

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 106b
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 03.08.2011 Print