Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8484 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

København

9.8.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Til Circulation mellem Committéens Medlemmer fremsendes

1. En Meddelelse fra Commiss. Medlem Hr Capitain Sibbern af en af Borgerrepræsentanterne tagen Beslutning ang. den fremsatte Tvivl om Muurconstructionens Soliditet,

Antagende, at det var Pluralitetens Ønske, at Arbeidet i Følge deraf skulde standses, tilskrev jeg strax Bygnings Inspect. Bindesbøll, og Arbeidet er derpaa sat i Beroe.

2. En Forespørgsel fra bemeldte Inspecteur i Anledning af bemeldte Standsning.

Jeg har derpaa mundtlig svaret, at de kiøbte Steen blive at modtage, og at med Pladsens Lukning forholdes indtil videre som hidtil.

Det af Borger-Repræsentanterne begiærte Svar kan af Hr Profess. Hetsch og mig ikke gives førend vi have confereret med de ”rette Vedkommende”, som, aldeles til os, ere Comiteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum

Collin 9 Aug. 1840

(verte)

Til Dhrr
Etatsraad Mundt (formodentlig fraværende)
Justitsraad Münter
Professor Hetsch
Capitain Sibbern
Grosserer Lund (udentvivl fraværende)

tilbage til Collin

Jeg er aldeles enig i det Inspecteur Bindesbøll givne mundtlige Svar, og bemærker blot med Hensyn til Slutningen af Hr Conferenceraad Collins Brev, at Borgerrepræsentanternes Anmodning til deres Delegerede, om at tilkjendegive Bygnings Commissionen deres Beslutning, formeentlig alene indeholder en Opfordring til disse, men ikke til Bygnings Commissionen, om at meddeele Repræsentanterne Underretning om, hvad der i Anledning af det Passerede er foretaget. Forøvrigt er det vistnok ønskeligt, at en Samling med det første bliver afholdt, forat den fornødne Aftale imellem Commissionen og Inspecteur Bindesbøll kan blive truffen.

Münter

d: 10 Aug 1840.

Uagtet jeg endnu ikke kan betragtes som fungerende Medlem af Bygningscomissionen, i det jeg ikke har erholdt nogen Meddelelse om, at jeg er valgt isteden for afdøde Professor Freund, saa er jeg dog villig til at deeltage i et Møde, som i denne Anledning jo før jo hellere burde sammenkaldes.

d. u. s.

Hetsch

enig i at de forventede Muursteen modtages og at Pladsen lukkes som hidtil; med Untagelse af Torsdag Eftermiddag og Fredag heele Dagen kan jeg møde til en Samling til hvad Tid den i denne Uge bestemmes.

G. Sibbern

Jeg skal have den Ære at indfinde mig ved det Møde, som maatte berammes. 11 Aug 1840

Mundt

Først i dette Øieblik ankom jeg fra Hamborg, og skal have den Ære at møde naar det maatte bestemmes. 13 August 1840.

J H Lund

Generel kommentar

Brevet er sendt til medlemmer af Bygningskommisionen for det Thorvaldsenske Museum. Det har været rundsendt mellem Just Henrik Mundt, Theodor Münter, G.F. Hetsch, Gottfried Nicolai Sibbern og J.H. Lund.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,41
Emneord
Standsningen af byggeriet af Thorvaldsens Museum, august 1840
Sidst opdateret 09.07.2019 Print