Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8767 af 10318
Afsender Dato Modtager
Otto Reedtz-Thott [+]

Afsendersted

Gavnø

18.3.1841 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Koncept til originalbrev af 18.3.1841.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Antagelig Nysø

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

I Anledning af Deres Hoyvelbaarenhed [sic] Skrivelse af 1ste Marts vil jeg ikke undlade herved at giensvare Dem da jeg tidlig paa Sommeren troede at viide en lejligheed hvorved den beviiste Hebe kunde komme hertil hvilket ey er Tilfældet seenere foretrækker jeg at liide et mindre Tab mod Mueligheden af et Større som lejligheedernes Siældenheed og Vanskeligheed ligesom andre muelige Tilfælder kunde foranledige[.] Jeg renoncerer derfor herved paa min Ret til bemeldte Statye idet jeg herved tilbage sænder Dem det nu i næsten 35 [Aar] i mit Værge værende Beviis saa meget meere som jeg meer og mer erkiender hvor meeget Sligt at Kunstværks Besiddelse vilde tabe sin Værdie for mig i Tiiden naar det erholdes med saa mange Ubehageligheder. Sluttelig føler jeg Trang til at sige Deres Høyvelbaarenhed forinden jeg slutter denne ubehagelige Correspondence jeg mod min Villie er geraadet i med Dem at jeg henleder den fra Deres Side mere som en følge af ufornuftige og slette Raadgivere end Deres egen Villie da Deres Handlemaade i denne Sag saa paafaldende har Contrasteret med Deres bekiendte Godmodighed og venlige Sindelag

O R

Gavnø den 18de Marts

Hoyvelbaar

Saa fremt Deres Hoy vel. ikke forinden 8teDage fra Dato, enten sænder mig de forud betalte 200 Scudi eller sænder mig Deres skriftelige Æres Ord for at den af nuværende Khr Bielke paa mine Vegne hos Dem bestilte Hebe hvorpaa er betalt 200 Scudi staaer færdig i Rom til Afsændelse mo[d] Erlæggelse af de efter accord endnu resterende Penge Beløb, vilde De ikke fortryde paa at jeg offentlig bekiendtgiør den heele Sag og vil da vist same ey være Deres Hoyvelbaarenhe[d] behageligt, men jeg vil og maae have den Sag afgiordt

Er ei afgaaet

Generel kommentar

Afskrevet efter fotokopi. Brevets arkivplacering er p.t. ukendt.

Side 1-2 er koncept til originalbrev af 18.3.1841, men side 3 er ikke afskrevet.

Arkivplacering
Ukendt arkivplacering
Sidst opdateret 07.01.2013 Print