Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8066 af 10318
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Poststempler: Hamburg 2.4.1839. Rom 19.4.1839.

30.3.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Johan Bravo [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: À Monsieur J. Bravo. Rome Caffe greco.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Kiøbenhavn d. 30 Marts 1839.

Jeg iler med at melde Dem, Hr Bravo, at Hans Majestæt Kongen har, – til Beviis paa sin Tilfredshed med Deres Omsorg for de Thorvaldsenske Sager, og i Betragtning af den Velvillighed, hvormed De altid kommer vore reisende Landsmænd imøde, – ogsaa for indeværende Aar bevilget Dem et Honorar af 200 scudi, og derhos allernaadigst bestemt, at der skal anvises Dem en lignende Sum i hvert af de 2 næstfølgende Aar, 1840 og 1841. Den officielle Efterretning herom vil i næste Uge blive Dem meddeelt fra Finantsministeren Grev Moltke.
Tillige maa jeg melde Dem, at Kongen, saasnart han erfarede, at det var Thorvaldsens Ønske, at faae en stor Deel af sine Arbeider og Kunstsager bragt hertil fra Rom i Sommer, medens han endnu opholdt sig her, har befalet, at Corvetten Galathea skal udrustes og gaae til Middelhavet, saa at den kan indtræffe ved Livorno i Junii Maaned, for der at indtage bemeldte Sager. Disse af Thorvaldsen til Afsendelse bestemte Værker ere:

alle ham tilhørende Afstøbninger af Antikerne.
den hele Samling af Büster.

af Statuer: Guttenberg, Poniatowsky til Hest (naturlig Størrelse) Leuchtenberg, Potochi, Amor, Adonis, Psyche, Haabet, den staaende Engel, en sky Hest.

Skizzer: til Compositioner
do : til Frontonen over Slotskirken
do : til Frontonen over Raad= og Domhuset.

Basreliefs: Achilles og Brisio, Achilles og Priamus, Hector, Paris og Helena, Nemesis, Vulcan, Hectors Afskeed, Apollo og Muserne.

Thorvaldsen tilføiede, at der ville forefindes adskillige mindre Ting, som han ikke kunde opregne, men som bequemt kunde følge med, da dertil under Indpakningen vilde være Plads i Kasserne. Han havde først i Sinde selv at skrive til Dem, men anmodede mig siden om at besørge det, og at bede Dem om, at De vil forestaae Indpakningen, og strax træffe de nødvendige Forberedelser dertil.
Jeg maa nu ret indstændig bede Dem, kiære Hr Bravo, at De paatager Dem denne Forretning, saa at Sagerne, omhyggeligen indpakkede, kunne være i Livorno førend Udgangen af Junii Maaned. Imidlertid venter jeg med det Første at høre fra Dem. Consulen i Livorno skal blive averteret om Modtagelsen. Til at bestride Udgifterne i Rom, skal der blive aabnet Dem en Credit.
Jeg var i Begreb med, at ville tilskrive Dem paa Tydsk, men i samme Øieblik kom Bindesbøll, som forsikkrede, at De forstod ligesaa godt Dansk, og talede det med Færdighed, og saa valgte jeg dette.
Fra Thorvaldsen har jeg mange venskabelige Hilsener til Dem. Hans Helbred er temmelig godt. Alle kappes om, at have ham i Selskab. Tegningerne til Museet ere endnu ikke færdige.

Med Agtelse og Hengivenhed

Collin.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1557, 2o.
Sidst opdateret 14.04.2011 Print