No. 8099 af 10318
Afsender Dato Modtager
Otto Ferdinand Bræmer
Redaktørerne ved Ribe Stifts Adresse-Avis
[+]

Afsendersted

København

Maj 1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet. Men den avis, hvori denne indbydelse blev publiceret som bilag, udkom dog først 25.6.1839.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

SUBSCRIPTIONS-INDBYDELSE
paa Afbildninger af
 
Thorvaldsens Christusfigur og de tolv Apostle,
 
som ere opstillede i Vor Frue Kirke.
 
Tretten Lithographier i stort 4to paa chinesisk Papiir.
 
––––––––––––

I den Formening, at jeg vilde imødekomme Manges Ønske ved at udgive Lithographier af vor store Thorvaldsens Mesterværker: Christus og hans tolv Apostle, tillader jeg mig herved at indbyde til Subscription paa samme.
Hver 14de Dag vil der udkomme en Lithographie, hvis Udførelse vil blive ligesaa fuldkommen og fortrinlig som Christusfiguren, der allerede er lithographeret, og hvoraf et Prøveaftryk er foreviist Herr Conferentsraad Thorvaldsen, hvis yttrede Bifald med samme jeg troer ikke at burde fortie.
Enhver saadan Lithographie i stort 4to har jeg sat til den billige Priis 32 Sk.
Da der udfordres et betydeligt Antal Subscribenter for at kunne bestride de Udgivter, som ere forbundne med Udgivelsen af denne Lithographie-Samling, hvilken jeg har grundet Borgen for at turde kalde et Konst-Værk, saa haaber jeg ikke forgiæves at anmode om en kraftig Understøttelse ved Subscription, ligesom jeg heller ikke drager i Tvivl, at Antallet ei vil være ubetydeligt paa Dem, som maatte ønske at eie troe Copier af Mesterværker, hvis udødelige Frembringer Danmark føler sig stolt og æret ved at være Fødeland for.
Prøveaftryk af den første Lithographie ere henlagte i Hovedstadens Boglader samt forsendte til Boghandlerne i Provindserne, Norge og Sverrig.
Paategnede Planer bedes snarest muligt indsendte til de Herrer Boghandlere i Provindserne, Norge og Sverrig, samt til Undertegnede.

Kjøbenhavn i Mai 1839 FERDINAND BRÆMER
Adelgade Nr. 302, 1ste Sal


Subscribenternes Navne og Bopæle.
 
 
 
 
Exemplarer.
 
 
 
 


Trykt i S. Triers Officin.

Generel kommentar

Denne invitation til en subskription på litografiske reproduktioner af Kristus og de tolv apostle udkom som bilag til Ribe Stifts Adresse-Avis 25.6.1839.

I avisen introduceres subskriptionen med flg. ord:

Med dette Nr. følger Subscriptions-Indbydelse paa Afbildninger af Thorvaldsens Christusfigur og de tolv Apostle, hvorpaa Subskription modtages i Ribe hos Boghandler Termansen.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Bestillingen til Vor Frue Kirke
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 08.05.2020 Print