No. 141 af 10318
Afsender Dato Modtager
Kunstakademiet, København [+]

Afsendersted

København

19.3.1799 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af udkastet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Udkast til Kunstakademiets meddelelse om en et-årig forlængelse af Thorvaldsens rejsestipendium. Hertil er føjet en uofficiel, venskabelig besked, der forklarer, at Thorvaldsen ikke opnåede den sædvanlige tre-årige forlængelse, fordi ingen af hans hjemsendte arbejder endnu var nået frem til Kunstakademiet.

Academiet har Overdraget mig at at meddele
Til Svaer paa Deres Skrivelse af 3’ Janv d A, har Academiet overdraget mig at tilmelde Dem at De for det første endnu er forundt det hidtil havte Stipendium paa eet Aar
Khn. den 19 Martz 1799


[tilføjelse med samme hånd:]
De skal ikke bekymre Dem om at De kun har faaet eet Aars Prolongation. Aarsagen hvorfor der ikke blev bevilget mere for det første, troer jeg var denne at der endnu intet af Deres Arbejde er ankommen. Naar de faaer at vide at disse Sager kan være her, saa skriv igjen og bed om de øvrige 2 Aar og og udbed Dem ligeledes Ordre om De længere skal blive i Rom Jeg tvivler da ikke om at De jo faaer dem. Friis Propshayn og flere gode Venner lade hilse. Lev vel og lad os vide hvorledes det gaaer Dem

Generel kommentar

Dette brevudkast findes i Rigsarkivet blandt udkast til udgående skrivelser fra Kunstakademiet. Udkastet er for første dels vedkommende stort set enslydende med den ordlyd, der blev indført i Kunstakademiets kopibog, se transskription af kopibogens indførsel her.
Tilføjelsen i nærværende version af Kunstakademiets meddelelse optræder ikke i kopibogen, men kun i dette mere uofficielle brevudkast.
Udkastet er skrevet af Kunstakademiets sekretær Cornelius Høyer, håndskriften er en anelse mindre pertentlig, men har ellers stærke ligheder med Høyers pen i det brev, som han på Akademiets vegne skrev til Thorvaldsen 3.12.1799.
Det må antages, at Høyer har kendt Thorvaldsen så godt, at han af egen drift og venskabelige grunde har føjet den beroligende meddelelse til det officielle brev.

Arkivplacering
Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, Koncepter til udgående skrivelser, 1791-1805, 1.3-2.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802 · Kunstakademiet, stipendium · Ungdomsvenner
Personer
Peder Friis · Cornelius Høyer · Carl Probsthayn
Sidst opdateret 13.10.2014 Print