Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 759 af 10246
Afsender Dato Modtager
C.F. Høyer [+]

Afsendersted

Montenero

Afsenderinfo

Brevet har været forseglet.
Poststemplet: “113 LIVOURNE”.

4.8.1809 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al Signor / Sig.r Alberto Thorvaldsen / Scultore Danese / Strada Felice N.o 50. / Roma.

Tilskrift: Til S.T. / H.r Thorvaldsen.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original [Translation]

Montenero d. 4d August 1809.

Allerede førend ieg modtog Deres kiære Brev /: dateret Rom 22 Iuli med Indlagte, var ieg af H.r Baron Sc:[hubart] underrettet om vores Tab. Hans Brev var i denne Anledning saaledes at ieg ikke vidste at besvare det skriftlig; Det blev derfore nødvendig for mig at reise til M – Naar vi sees skal ieg fortælle Dem et og andet som ieg ikke haver lyst til at skrive, eller maaskee er det fordie ieg fornærværende Tiid milancolisk seer alt med den sorte Brille; Hvad Prosgetter meener De med L fornærværende Tiid? Sc: troer han er værdig til at træde i As Sted. – I Florens har ieg moeret mig – men da ieg kunne begiønde at male fik ieg hin ubehagelige sørgelige Efterretning – De vil venskabeligen spørge hvorledes ieg moerer mig her – Eftersom at mit Humeur er slet, moerer ieg mig bædre end ieg forestillede mig – Fra vores gode Ven Raben skal ieg hilse Dem, for ham har ieg sand Høyagtelse – Det er et Menniske som finder mere Fornøyelse i at handle vel, end at have Vare derfore; For 8.te Dage siden forlod ieg Hu: i Pisa paa min Reise til Mont: og hans til F: Jeg haaber De nu har seet ham lykkeligen og vel kommen til Rom – hils ham mange Gange!! I Florens giorde ieg Bekiændtskab med en ung svensk Kunstner navnlig Hasselgreen – han har fra Vïn giort sin Reise til Fods – ieg meddeelte ham Deres Adresse – han er forhaabentlig kommen til Rom, han har fortalt mig meget om Flindt, frygter for at han aldrig kommer til Rom – Jeg skrev forrige Post til Sig: Antonio Bilkewiz at ieg formedelst min Bortreise fra Florenz ikke har kundet besørge hans Brev saa som han vilde at ieg egenhændig skulle aflevere samme: Hils ham!! – Hils fra mig Vahl og dem som venskabeligen spørger til mig – Her fra Stedet hilses De af alle paa det venskabeligste man haaber ganske sikker at De snar kommer – Hav den Godhed at see til mit Maleri i Palzzo Albani – Det De forlangte af mig at skrive til Hornbek om – skal ganske sikker skee – Jeg anbefaler mig stedse med dybeste Ærbødighed Deres Venskab – Thi er ieg altid med sand høyagtelse Deres bestandige hengivne

C.F. Høyer

ESk:

Det De ville at ieg skulle skrive til Hornbeck om, har ieg meddeelt min Søster d. 1.e Aug: og i Dag har ieg skrevet til min Ven Ieremias Müller som ganske sikker gaar strax til Hornbeck om det Forlangte Lev vel! Lev vel! og lad mig snar see et Par Linier fra Dem. –

Arkivplacering
m2 1809, nr. 17
Sidst opdateret 28.05.2019 Print