Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 5315 af 10246
Afsender Dato Modtager
Frederik Ferdinand Friis [+]

Afsendersted

Rom

September 1830 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Modtagersted

København

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Nedenstaaende i Henhold til Dit Brev til Thorwaldsens dateret 28:e Juni 1830

1. Er Udtoget af det Manuscript, som jeg sendte til Rom, endnu til, da beder jeg at det maa tilintetgøres.

Manuscriptet har fra min Ankomst til Rom aqviesceret hos Thorwaldsen og dets Indhold er fra jig modtog det i München in[d]til Dato ingen andre bekiendte end Thorwaldsen og mig. – Thorwaldsen vil overenstemmende med dit Ønske, tilintetgiøre det.

2. Hvilke Arbeider ere der i Aarene fra 1827 indtil nu fremgaaede i Scizzer, i Modeller eller i Udførelse fra Thorw:’s Haand? – i hvilken Orden ere de fremstaaede?

Paa hvis Bestillinger ere de udførte?

I Henseende til Aaret 1827, da forestiller jeg mig at Freund vil kunne give dig den bedste Meddelelse, skulle dette ikke være Tilfældet da skulle jeg see at give dig Oplysning.
Angaaende Aarene 1828 & 29 henholder jeg mig til min Svarskrivelse paa Din Notice dateret 9:Novembr f.A. hvor Sviten er anført saa chronologisk som det har været Thorw: muligt at mindes: – Følgeordenen er aldeles historisk. – Til disse tvende Aaringer høre ogsaa de 4 modellerede Basreliefer Amors Magt over de 4 Ellementer, hvilke Tiid efter anden i større eller mindre Intervaller modellerede: – Til 1829 henhører ogsaa Portrait–Bysten af en Grev Potocki som kiøbte et Marmor-Exemplar af den siddende Mercur. – Kort efter neml: i løbet af Januari d:A. reiste Thorw: til München og har efter sin Tilbagekomst udelukkende og daglig beskiæftiget sig med det pavelige Monument og øvrige Marmorarbeider; nu for Tiden er Adonis–Statuen under hans daglige Behandling. –

3. Er Thorw: siden 1827 hædret med Ordener eller optaget i Selskaber?

I Fortegnelse desangaaende dat: 8.Januari 1829 er under 1827 er anført:

under 1827 En Solitaire–Ring fra Kongen af Sardinien ledsaget med Communication af 20de Septbr – Commandeur–Korset af den Würtenbergske Krones orden geterdet[?] med Kongens egenhændige Brev af 2:Febr: –
under 1828 Commandeur–Korset af den Sachsiske Civil–Verdinst–Orden, Patentet dat: 2:Febr:
under 1829 har jeg givet Dig Separat[?]-Meddelelse angaaende Commandeur –Korset af den Baierske-Cevil-Verdienst-Orden som Kongen personlig overrakte Kunstneren i hans Studie d: 18de Febr: –

Angaaende Dannebrogordenens Commandeur–Kors vil Duselv have indhentet de fornødne Data.
Som Suplement til saadanne foregaaende Meddelelser tilføies fremdeles:
a Thorw: udnævnt til Honorary Member of the national Academy of design at New:Yorck. Communicationen dateret New:Yorck, 1e Juny 1829.
b Thorw:udnævnt til Academico onorario corrispondente dell’Accademia di Filergiti. Communicationen dateret Forli d: 22e Decembr 1829.
c Thorwaldsen udnævnt til Ehren–Mitglied der Verein von Künsten und Kunstfreunde in Nürnberg
Patentet dateret Nürnberg d: 25e marts 1829. –
4. For hvem er Basreliefet: Kiærlighedens forskiællige Aldere udført i Marmor? Svar: For Engellænderen (La Brucheur.)?

[Nedenstående tilføjet i marginen med noget mindre skrift]
Jeg kan ikke bestemt sige hvordan dette Navn bogstaveres. Thorw: ved det ikke og har ingen Visitkort eller s.d: der kunne give Oplysning
5. Har Thorw: i Aaret 1823 udført en lille Amor i Størrelse af Miss Ruttswees[?] Statue? – Svar: Ja.
6. Kan jeg faae en Tegning af Basreliefet til Baronesse Chandrys Gravmonument?
Bissen har Thorw’s Samtykke til at copiere i hans Studier hvad Sager Du maatte ønske.
7. See nedenstaaende.
8. Blev der ikke i Frontprydelsen til Frue–Kirkes Portal udtaget en siddende Kriger? Sv: Jo. – Har den ingen videre Bestemmelse? Sv: Nei.
9. Har Thorw: villet fremstille den unge Sommariva under Billedet af den Kriger som staar ved Thorw’s og Sommariva’s Billeder i Slutningen af Alexandertoget til ham? Sw: Nei.
10. Er Sommarivas Exemplar opstillet eller afsendt til Comer–Søen? – Det er Opstillet.

ad 7. Basrel. Hector, Paris & Helene Længde 5 Pal 11 uncer. Hoide 3 Pal
ad 7. ” Hector, Paris & Helene . Længde 4 Pal 2 uncer. Hoide 3 Pal.
Vulcan, Venus, Mars & Amor –5–11 “ 3–6.
  ” Priamus & Achilles 8–10 “ 3–10.
  ” til Kirken[?] i München bliver   5.
  ” Baronesse Chandry 4–4 ”5–6.
  ” Amor faldbydees uden 5–6 ” 2–”
  Gruppen Mars & Amor   11
  Statuen Potocky ”9–6.
  ” Copernicus ”   12 ”
  ” Poniatowsky   ” 23 ”
  ” Pius VII   “ 13 6.
  ” Begge Side Figurene hver   ” 13 ”
  ” DøbeEngelen, staaende   ” 8–6.
  ” do do – knælende   ” 6–6
  ” – Hertugen af Leuctenberg   ” 12–6.


Pavemonumentet er endnu ikke afdækket, altså ikke afleveret skiønt færdigt fra Thow’s Haand; ikkuns nogle Architectoniske Biting mangler

/verte/

Thorw: har som anført tilbragt den meste Tid i Sine Studier efter sin Tilbagekomst fra München, dog har han ogsaa componeret og modelleret adskielligt, neml:

Til Piedestalen til Potockys Statue modellerede han først En siddende Genius der paa Skioldet indskriver Heltens Bedrifter; denne frafaldt han og modellerede en staaende Genius som holder skioldet der var bestemt til Inscriptionen; men han havde paa samme Tid modelleret en Dødens Genius der saa høiligen behagede den afdødes Slægtninge at de ønskede denne anbragt paa Piedestalen og denne er udført og afsendt tilligemed Statuen.

Tillad mig at foreslaa Dig for at komme i det rene med hvad Du mangler af Tegninger, at sende Bissen en Fortegnelse paa hvad Du er i besiddelse af; dette ville være en bedere Lære for ham end en Fortegnelse paa hvad du troer at mangle. –

Roma i Septbr 1830 Din
  Friis

Du vil holde mig Uordenen i min Brevform tilgode naar det givedes Fuldstendighed altsaa endnu eet Thorwaldsen har aller senest componeret en siddende Muse der spiller paa en Lyre, imedens Amor lyttende læner sig til hende – Basrelief. –

Anecdote/: men naturligvis Biografien Uvedkommende : /
Thorw: har i Spøg ytret at den Figur der fierner sig fra Thorw’s og den gamle Sommarivis [sic] billeder i Basreliefet kunne man antage for den unge Sommariva, der som bekiendt har givet Thorw: meget empfindlige Beviser paa at han ingen Kunstsands har arvet efter sin Fader, og saaledes som sagt kunne antages at fierne sig fra disse 2 Personer der forestilles i Samtale angaaende Kunst, neml: ang: Basrelifet. – men denne Notice imellem os eller i det mindste ikke paa Prent. –

Arkivplacering
Thieles Excerpter, 1830, nr. 3
Sidst opdateret 12.01.2016 Print